Regulament de exploatare portuara

 

REGIA AUTONOM?
„ADMINISTRA?IA ZONEI LIBERE BR?ILA”

REGULAMENT DE EXPLOATARE PORTUAR?

a

PORTULUI BR?ILA

DANELE APARTINAND REGIEI AUTONOME „ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA”


2012


PARTEA A I - A

REGULI SI NORME GENERALE DE EXPLOATARE A DANELOR APARTINAND REGIEI AUTONOME ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA

CAPITOLUL I DISPOZI?II GENERALE

Sectiunea 1 - Domeniul de aplicare

Art.1. – Prevederile prezentului regulament se aplic? în portul Br?ila danele apartinand Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Braila
(1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este autoritatea de stat în domeniul transportului maritim si pe cai navigabile interioare care elaboreaz? ?i promoveaza actele normative si normele specifice aplicabile transportului maritim si pe cai navigabile interioare, urmareste aplicarea acestora si asigura ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin statului din acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
(2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului î?i exercita atribu?iile prev?zute la alin. (1) direct sau prin delegare de competen?? prin institu?iile publice, companiile na?ionale, regiile autonome sau societ??ile comerciale aflate în subordinea sau sub autoritatea sa. 
(3) Prestarea ?i desfa?urarea serviciilor de siguran?a, a activit??ilor în legatur? cu operarea navelor ?i a activit??ilor auxiliare activit??ilor de transport naval, se fac cu respectarea prevederilor O.G. nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile in porturi, cu modificarile si completarile ulterioare ?i ale ordinelor emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale.
(4) Serviciile altele decat cele supuse autorizarii, ce sunt prestate ocazional pot fi executate în baza unei solicit?ri scrise a agentului economic c?tre Administra?ia Zonei Libere si aprobat? de aceasta. Agentul economic trebuie s? indice în solicitarea sa toate datele necesare ob?inerii aprob?rii ?i execut?rii presta?iei.
(5) In func?ie de specificul activit??ii, agen?ii economici trebuie s? posede ?i alte autoriza?ii prev?zute de lege.
(6) In porturile maritime române?ti prestarea serviciilor prev?zute la alin. (5). atunci când aceste servicii sunt efectuate de al?i agen?ii economici portuari, se face numai în baza unui contract încheiat între ace?tia ?i Administra?ia Zonei Libere în vederea ob?inerii autoriza?iei.

Art .3. Definitii

Urm?torii termeni din regulament vor fi în?ele?i astfel:

1. activit??i de transport naval:
(1) În sensul prezentei ordonan?e, activit??ile de transport naval care se desf??oar? în porturi ?i pe apele na?ionale navigabile interioare sunt clasificate astfel:

a) activit??i de transport de m?rfuri ?i/sau de persoane cu nave, care cuprind:
1. transporturile publice de persoane ?i / sau de m?rfuri, efectuate de persoane juridice sau fizice autorizate în condi?iile legii; 
2. transporturile de persoane ?i / sau de m?rfuri în folos propriu, efectuate 
de persoanele juridice sau fizice autorizate în condi?iile legii ;
3. transporturile de bunuri ?i /sau de persoane în interes personal, pe
apele na?ionale navigabile, efectuate de persoane fizice pentru satisfacerea cerin?elor proprii de transport pe ap?, pentru sport sau agrement; 
b) activit??i conexe activit??ilor de transport naval, care cuprind: 
1. serviciile de siguran?? în porturi ?i pe c?i navigabile interioare, denumite 
în continuare servicii de siguran??, precum: pilotajul navelor maritime la intrarea ?i ie?irea din porturi, între danele aceluia?i port ?i remorcajul de manevr? al navelor maritime în porturi; 
2. activit??ile în leg?tur? cu operarea navelor, cum ar fi: inc?rcarea / desc?rcarea navelor, depozitarea, stivuirea, amararea, sortarea, marcarea, paletizarea, pachetizarea, containerizarea, îns?cuirea ?i alte activit??i privind m?rfurile, agenturarea, cur??area magaziilor navelor, buncherajul, cur??area ?i degazarea tancurilor navelor, legarea-dezlegarea navelor maritime ?i fluvio-maritime; 
c) activit??i auxiliare activit??ilor de transport naval, care cuprind: 
1. activit??ile privind între?inerea ?i repararea infrastructurii de transport 
naval, semnalizarea costier? ?i plutitoare pentru naviga?ie, dragajul de între?inere pentru asigurarea adâncimilor în porturi ?i pe c?ile navigabile interioare, asisten?a navelor la operarea m?rfurilor periculoase, preluarea reziduurilor ?i a apelor uzate de la nave, preluarea gunoiului ?i a resturilor menajere de la nave; 
2. alte activit??i, cum ar fi: executarea de construc?ii hidrotehnice specifice 
transportului naval, lucr?rile de scafandrerie realizate în apele na?ionale navigabile interioare ?i în porturi, supravegherea navelor f?r? echipaj, serviciile pentru nave de agrement ?i turism, dragajul de extrac?ie, refurnizarea de ap?, de energie electric? ?i de energie termic?, asisten?a, salvarea ?i ranfluarea navelor, repara?iile la nave, aprovizionarea navelor. 
(2) Activit??ile de transport naval care pot fi efectuate numai de c?tre operatori economici autoriza?i, precum ?i modul ?i criteriile de autorizare se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor ?i infrastructurii.

2. acvatoriu portuar - totalitatea suprafe?elor apelor incluse în limitele portului;

3. administra?ie portuar? – Regia Autonoma „ Administratia Zonei Libere Braila” care, în temeiul prevederilor legale în vigoare, asigur? aplicarea politicilor portuare ?i a programelor de dezvoltare a infrastructurilor portuare ?i a cailor navigabile, elaborate de c?tre autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale, asigura func?ionalitatea portului ?i a infrastructurii de transport naval, precum ?i administrarea acestora ?i urmare?te furnizarea serviciilor de siguran?? ?i desfa?urarea activit??ilor auxiliare;

4. agent economic portuar - orice agent economic autorizat s? efectueze servicii în port care a ob?inut permisul de lucru ;

5. agenturare nave - intermediere ce se incheie intre o persoana - numita reprezentant, si o alta persoana numita reprezentat, sau agent si in temeiul caruia acesta din urma isi asuma obligatia ca, in schimbul unui comision, sa trateze afaceri comerciale in numele si pe seama celui dintai. Contractul se distinge de alte contracte de intermediere prin doua trasaturi specifice, si anume: - comporta stabilirea unei relatii de reprezentare intre reprezentat si reprezentant pe o durata mai indelungata, si contine in cuprinsul sau clauza de exclusivitate teritoriala;

6. agentul navei - agent economic, persoan? juridic? româna, specializat ?i autorizat, imputernicit de armatorul navei sau de operatorul de nav?, sa presteze servicii de agenturare pentru navele lor, aflate în interiorul apelor teritoriale române?ti;

7. agen?ie - agen?ie de ocupare ?i formare profesionala a muncitorilor portuari constituit? conform prevederilor O.G.nr. 22 / 1999 republicata;

8. armator - proprietarul sau operatorul navei, persoan? fizic? sau juridic?, precum ?i orice persoana care actioneaza prin mandat in numele proprietarului navei;

9. autoritate competenta – autoritate publica cu atributii in domeniul respectiv, stabilite prin reglement?rile na?ionale ?i / sau interna?ionale în vigoare;

10. autoritate de stat în domeniul transporturilor navale - Ministerul Transporturilor Constructiilor ?i Turismului;

11. Capitania de port (Capitanie) - organ teritorial operativ al Autorita?ii Navale Române cu atribu?ii privind inspec?ia ?i supravegherea desfa?ur?rii în siguran?? a naviga?iei;

12. cargoplan ( plan de incarcare) – modul de repartizare al marfurilor la bordul navei;

13. chei (cheiuri) - construc?ie hidrotehnic? apar?inând infrastructurii portuare amenajata pentru acostarea navelor, servind totodat? la amenajarea teritoriului portuar din spatele lui în vederea asigur?rii desfa?urarii opera?iunilor portuare;

14. front de acostare - cheiul de-a lungul c?ruia se executa opera?iuni portuare de acela?i fel ;

15. codul IBC - codul interna?ional pentru construc?ia ?i echiparea navelor care transporta produse chimice periculoase în vrac (International Bulk Chemical);

16. codul BCH - codul pentru construc?ia ?i echiparea navelor care transporta produse chimice periculoase în vrac (Bulk Chemicals);

17. codul IGC - codul interna?ional pentru construc?ia ?i echiparea navelor care transport? gaze lichefiate în vrac (International Gas Carrier);

18. codul IMDG – codul maritim international pentru marfuri periculoase (International Maritime Dangerous Goods);

19. codul INF - codul interna?ional pentru siguran?a transportului de combustibil nuclear iradiat, plutoniu ?i de?euri puternic radioactive la bordul navelor (Irradiated Nuclear Fuel);

20. codul ISPS – codul international pentru securitatea navelor si a facilitatilor portuare ;

21. conosament - Set de documente doveditoare ale marfii pe perioada transportului ce contin o sumara descriere a bunurilor, si destinatia lor;

22. conven?ia MARPOL 73/78 - Conven?ia interna?ional? din 1973 pentru prevenirea polu?rii de catre Nave, modificat? prin protocolul din 1978, cu amendamentele ulterioare;

23. conven?ia SOLAS 74 - Conven?ia interna?ional? din 1974 pentru ocrotirea vie?ii omene?ti pe mare, modificata prin protocolul din 1988, cu amendamentele ulterioare;

24. comandantul navei - persoan? calificata ?i atestat? corespunz?tor, desemnat? de armatorul navei sau de c?tre operatorul de nav? sa comande nava ?i s? r?spunda de întreaga ei activitate;

25 – contrastalii ( demurrage) – perioada de timp ce depaseste durata de incarcare / descarcare a marfurilor stabilita prin contract;

26. dan? - este locul unde o nav? poate opri ?i poate fi legat?;

27. document - suport informa?ional cu înregistr?ri de date, înscris oficial prin care se atest? o stare de fapt, se confer? un drept sau se stabile?te o obliga?ie;

28. permisul de plecare - document prin care se confirm? indeplinirea de catre nav? a tuturor formalit??ilor, care d? dreptul navei sa procedeze la p?r?sirea portului românesc;

29. document de liber? practic? sanitar? - autoriza?ia de libera practic? în port eliberat? dup? inspectarea navei de catre autoritatea publica competent?;

30. document de liber? practic? la sosire - permisul de acostare la danele în care navele urmeaz? s? opereze;

31. document de transport - documentul ce atest? fie un contract de transport între un armator ?i un expeditor, fie o scrisoare de transport, fie un conosament;

32. facilit??i portuare - avantaje acordate nediscriminatoriu ?i temporar ( maxim 3 luni intr-un interval de 12 luni ) agen?ilor economici portuari pentru efectuarea unor servicii sau navelor în vederea stimul?rii activit??ii desfa?urate in porturi;

33. infrastructura de transport naval - apele na?ionale navigabile ale României, zonele maritime sau de c?i navigabile, terenurile pe care sunt amplasate porturile, digurile, cheiurile, pereurile ?i alte construc?ii hidrotehnice destinate acost?rii navelor, construc?iile hidrotehnice aferente porturilor, c?ilor ?i canalelor navigabile, ecluzele, apar?rile ?i consolid?rile de maluri ?i de taluzuri, ?enale de acces spre porturi, drumurile tehnologice din interiorul porturilor sau în lungul canalelor navigabile ?i c?ile ferate din interiorul porturilor;

34. istoricul opera?iunilor - (statement of facts), document întocmit de agentul navei care evidentiaz? succesiunea tuturor evenimentelor pe durata stationarii navei in port;

35. manevra - orice deplasare a unei nave efectuat? în zona de control a traficului, din momentul intr?rii în aceast? zon? ?i pân? la p?r?sirea ei;

36. marf? - orice produse care fac obiectul transportului, manipul?rii ?i depozit?rii în porturi, indiferent cum vor fi transportate pe o nav? altele decât po?ta, proviziile navelor, piesele de schimb pentru nav?, echipamentul navei, efectele echipajului ?i bagajele înso?itoare ale pasagerilor;

37. m?rfuri generale - marfuri ale c?ror caracteristici fizice sau mod de prezentare la transport permit individualizarea acestora în unit??i de marfa ?i numararea lor. Din categoria m?rfurilor generale fac parte de exemplu containerele, unit??ile Ro-Ro. vagoanele CF, m?rfurile îns?cuite, paletizate, ambalate în l?zi, cartoane, saci sau butoaie, m?rfurile în balo?i, m?rfurile de greutate, m?rfurile agabaritice ?i altele asemenea;

38. m?rfuri în vrac - marfuri ale c?ror caracteristici fizice sau mod de prezentare la transport nu permit individualizarea lor în unit??i de sarcin? ?i numararea acestora. Din categoria m?rfurilor în vrac fac parte de exemplu m?rfurile lichide, minereurile, c?rbunii, cocsul, produse ale industriei chimice, cerealele ?i altele asemenea;

39. marfuri cu regim special - marfuri ale caror caracteristici fizico-chimice sau mod de prezentare la transport, indiferent dac? sunt m?rfuri generale sau în vrac, impun condi?i deosebite de manipulare, depozitare ?i transport. Din categoria m?rfurilor cu regim special fac parte m?rfurile periculoase, m?rfurile perisabile, animalele vii sau alte vie?uitoare, produsele animaliere neprelucrate ?i altele asemenea;

40. m?rfuri agabaritice - m?rfuri care prin greutate ?i / sau dimensiuni dep??esc posibilit??ile de transport normal necesitând m?suri speciale pentru efectuarea transportului ?i / sau manipul?rii lor;

41. marfuri periculoase - m?rfuri clasificate în Codul IMDG, inclusiv materialele radioactive cuprinse în Codul INF, marfurile clasificate la cap. 17 al Codului IBC ?i la cap. 19 al Codului IGC;

42. m?rfuri poluante - hidrocarburile, substan?ele lichide nocive ?i substan?ele d?un?toare a?a cum sunt ele definite de Conven?ia MARPOL 73/78;

43. m?suri de siguran?? - m?suri aprobate la nivel na?ional sau interna?ional conform codului I.S.P.S. pentru asigurarea sau îmbunat??irea condi?iilor de siguran?? la bordul navelor ?i in zonele portuare în scopul prevenirii actelor ilicite împotriva pasagerilor, echipajelor ?i m?rfurilor de la bordul navelor;

44. membru al echipajului - orice persoan? angajat? efectiv pentru a îndeplini pe perioada unui voiaj, sarcini la bord pentru func?ionarea navei sau pentru asigurarea unui serviciu pe o nav? ?i care este inclus în lista de echipaj;

45. Nava - este mijlocul de naviga?ie utilizat pentru realizarea activit??ii de transport ?i a altor servicii pe ap?.
(1) Sunt nave în în?elesul prezentului regulament, navele maritime, fluviale ?i alte 
nave de naviga?ie interioar?, inclusiv ambarca?iunile mici, precum ?i echipamente plutitoare cum ar fi dr?gi, elevatoare, macarale plutitoare ?i alte asemenea, cu sau f?r? propulsie. 
(2) Construc?iile plutitoare care în mod normal nu sunt destinate deplas?rii sau
efectu?rii lucr?rilor speciale pe c?ile navigabile, cum ar fi docuri, debarcadere, pontoane, hangare pentru nave ?i altele asemenea, sunt considerate instala?ii plutitoare.
(3) Fac parte din nav? instala?iile, ma?inile ?i motoarele care asigur? propulsia navei sau produc o alt? ac?iune mecanic?, cu mecanismele ?i mijloacele necesare transmiterii acestei ac?iuni, toate obiectele necesare naviga?iei, diferitelor manevre, siguran?ei navei, salv?rii vie?ii umane, prevenirii polu?rii, comunica?iilor, igienei ?i exploat?rii potrivit destina?iei navei, chiar când acestea ar fi scoase de pe nav? pentru un timp limitat, precum ?i proviziile.

46. navlosire - activitatea de angajare a navei in efectuarea unui transport;

47. navlu – costul serviciului prestat de nava, platit de navlositor armatorului navei;

48. NOR - (notice of readiness), declara?ie a comandantului navei asupra faptului c? nava este preg?tit? din toate punctele de vedere pentru începerea oper?rii;

49. OMl - Organiza?ia Maritima Interna?ional?, organism specializat al Na?iunilor Unite responsabil cu îmbun?t??irea siguran?ei maritime ?i prevenirea poluarii de la nave;

50. operator de nav? (disponent owner) - agent economic care exploateaz? o nav? sau mai multe pe baza unor contracte comerciale încheiate între acesta ?i armatorul navelor;

51. operator portuar – agent economic portuar specializat in operatiuni de manipulare si depozitare a marfurilor in porturi care are la dispozitie dotari portuare specifice ?i for?? de munc? specializat? ?i care posed? autoriza?ie pentru executarea acestor activit??i;

52. pilot - persoana atestata profesional ?i autorizat?, angajata a unui agent economic portuar autorizat s? efectueze servicii de pilotaj în rade ?i în porturi;

53. poluarea mediului - alterarea caracteristicilor fizico-chimice ?i structurale ale componentelor naturale ale mediului ?i / sau a echilibrului ecologic ?i a calit??ii vie?ii;

54. port - suprafa?a delimitata din teritoriul na?ional, situata la malul m?rii sau al unei c?i navigabile interioare, construite ?i echipate astfel încât s? permit? primirea ?i ad?postirea navelor, efectuarea activit??ilor de transport naval precum ?i a altor activit??i reglementate. Portul cuprinde infrastructura portuar?, respectiv totalitatea acvatoriilor, terenurilor, construc?iilor hidrotehnice destinate acost?rii navelor ?i / sau aferente porturilor, ?enalelor de acces, radelor, platformelor, c?ilor ferate, drumurilor tehnologice, instala?iilor ?i echipamentelor aflate în perimetrul acestuia;

55. Port Control - organism din cadrul ANR, subordonat C?pitaniilor, care coordoneaz?, supravegheaza ?i dirijeaza traficul navelor si activit??ile de c?utare ?i salvare, în porturile maritime române?ti ?i apele na?ionale, ?i ale carui dispozi?ii sunt obligatorii pentru to?i participan?ii la trafic;

56. reziduurile marfii - resturile de marfa din magaziile sau tancurile de marfa, care raman la finalul operatiunilor de descarcare si curatare, inclusiv surplusurile sau scurgerile de marfa ce pot aparea pe timpul operatiunilor de incarcare / descarcare ;

57. rada - suprafata de apa destinata adapostirii sau sta?ion?rii navelor în vederea intr?rii în port ori, în cazuri speciale, oper?rii navelor. Rada din afara limitelor portului este rada exterioara, iar cea din interiorul limitelor portului eate rada interioara;

58. reprezentant autorizat - persoan? juridic? sau fizic? împuternicit? prin mandat. s? reprezinte, în limitele competen?elor acordate, o autoritate public? sau un agent economic în rela?iile cu alte autorit??i publice sau al?i agen?i economici;

59. servicii de siguran?? - servicii de interes na?ional ce se desfa?oar? sub controlul statului, prin autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale;

60. servicii publice de interes na?ional - servicii de siguran?? pentru care autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale a instituit obligativitatea execut?rii lor;

61. stalii ( lay days ) – perioada de timp stabilita prin contract pentru operatiunile de incarcare / descarcare a marfurilor;

62. suprastructur? portuar? - totalitatea construc?iilor, instala?iilor ?i echipamentelor cu caracter fix sau mobil, amplasate pe infrastructura portuar?, necesare bunei func?ion?ri a serviciilor prestate in porturi;

63. talim?nie - activitate de control cantitativ ?i calitativ al m?rfurilor înc?rcate sau descarcate de la nav? efectuat? de persoane fizice sau de agen?i economici specializa?i în scopul de a stabili cantitatile si starea marfurilor;

64. tarife pentru servicii portuare – tarife datorate Administratiei Zonei Libere si autoritatilor publice sau agen?ilor economici portuari pentru serviciile efectuate de ace?tia beneficiarilor:

65. tarife portuare de baz? - tarife ce trebuie pl?tite de fiecare nav? pentru utilizarea porturilor române?ti;

66. teritoriu portuar - totalitatea terenurilor incluse în limitele portului ;

67. tonajul brut, TB – volumul total al spatiilor inchise de la bordul navei ;

68. tonajul net, TN - volumul total al spatiilor inchise de la bordul navei destinat incarcarii marfurilor si cazarii pasagerilor;

69. tonaj deadweight TDW – capacitatea utila de incarcare a navei la care se adauga, totalul greutatilor de la bord care nu constituie marfa;

70. zone libere din porturi - p?r?i delimitate în interiorul portului în care se efectueaza activit??i portuare. industriale ?i comerciale pe baza Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;

71. zone speciale din porturi - p?r?i delimitate în interiorul portului, afectate desfa?urarii în exclusivitate pentru activit??i militare;

72 (1) zon? de siguran?? maritim? sau zon? de siguran?? a c?ilor navigabile interioare - fâ?ia de teren, indiferent de forma de proprietate asupra terenului, situat? în lungul ??rmului m?rii sau al apelor interioare navigabile, pe o l??ime de 30 m m?surat? de la marginea apei spre interiorul uscatului. În cazul apelor cu nivel variabil, marginea apei se consider? linia apelor medii. 
(2) zona de siguran?? maritim? sau zona de siguran?? a c?ii navigabile interioare coincide cu incinta portuar?. 
(3) Zona de siguran?? maritim? sau zona de siguran?? a c?ii navigabile interioare este destinat?: 
a) instal?rii semnelor ?i semnalelor de naviga?ie necesare desf??ur?rii naviga?iei în condi?ii de siguran??; 
b) accesului pentru supraveghere ?i interven?ii vizând siguran?a naviga?iei; 
c) asigur?rii vizibilit??ii semnelor ?i semnalelor de naviga?ie ?i pentru desf??urarea naviga?iei în condi?ii de siguran??;

Sectiunea a 2-a - Prevederile legale

Art.1. – Regulamentul de exploatare portuar? a portului fluvio – maritim Br?ila, la danele Zonei Libere denumit în continuare regulament , este întocmit în conformitate cu prevederile Ordonan?ei Guvernului României nr. 42 / 1997 privind transportul naval, aprobat? prin Legea nr. 412 / 1997, republicata in forma sintetica la 31.08.2012, Ordonan?ei Guvernului României nr. 22 / 1999 privind administrarea porturilor ?i c?ilor navigabile, republicat?, Ordinul MTI nr. 251 / 2011 privind infiintarea comisiilor de coordonare a miscarii navelor maritime si de cai navigabile interioare in porturile Galati, Braila si Tulcea, precum si altor reglement?ri na?ionale ?i interna?ionale aplicabile porturilor românesti, precum ?i activit??ilor desf??urate în aceste porturi.

Art.2. - Reglement?rile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, referitoare la activita?ile din porturi ?i radele exterioare ale acestora trebuie respectate de toate navele ?i de to?i agen?ii economici care desfa?oara activitati in port danele apartinand R.A.A.Z.L.Braila..
Art.3. - Respectarea prevederilor regulamentului este obligatorie pentru toate persoanele juridice si fizice care desfasoara activitati de transport naval in port, precum si pentru to?i utilizatorii portului ?i ai serviciilor portuare, danele apartinand R.A.A.Z.L.Braila. 
Art.4 - (1) Dispozi?iile autorit??ii de stat în domeniul transporturilor navale, precum ?i ale altor autorit??i publice, privind siguran?a naviga?iei în port ?i rada, prevenirea incendiilor, prevenirea polu?rii apelor ?i altele asemenea sunt obligatorii pentru to?i agen?ii economici portuari ?i pentru to?i utilizatorii portului danele apartinand R.A.A.Z.L.Braila.
(2) Dispozi?iile speciale ale autorit??ii de stat în domeniul transporturilor navale sau ale altor autorit??i competente au prioritate fa?? de regulile generale, prezentate prin panouri sau semne de ordine ?i / sau interdic?ie.
Art.5 - Urm?rirea respect?rii prevederilor regulamentului este de competen?a autorit??ii de stat în domeniul transporturilor navale, Administra?iei Zonei Libere Braila, ?i celorlalte autorita?i publice, potrivit legii.
Art.6 - In timpul epidemiilor, toate autorita?ile publice competente, agen?ii economici portuari , al?i agen?i economici localiza?i în limitele teritoriului portuar, orice persoana aflat? în teritoriul portuar, precum ?i toate navele trebuie s? se conformeze planurilor, indica?iilor ?i masurilor sanitare ?i antiepidemice luate sau dispuse de autorit??ile sanitare competente.


Sectiunea a 3-a - Prezentarea Regiei Autonome Administratiei Zonei Libere Braila

Art.1 - In conformitate cu prevederile Ordonan?ei Guvernului nr. 22 / 1999 danele zonei libere din portul Braila este sunt o infrastructur? care este proprietate public? a statului ?i este destinata în principal derularii traficului comercial de m?rfuri. 
Art. 2. - Administrarea danelor este asigurata de catre Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Braila”.
Art. 3. - „Administratia Zonei Libere Braila de?ine bunuri apar?inând propriet?tii publice a statului în administrarea sa.
Art. 4. – (1) „Administratia Zonei Libere Braila are în principal urmatoarele atributii ?i obligatii:
a) de a asigura func?ionalitatea, exploatarea, repararea, întretinerea si men?inerea caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval aflata in administrare;
b) de a pune la dispozi?ie utilizatorilor infrastructura de transport naval în mod nediscriminatoriu în conformitate cu reglement?rile în vigoare;
c) de a urmari furnizarea permanent? a serviciilor de siguran?a în condi?iile prevazute de legisla?ia în vigoare;
(2) „Administratia Zonei Libere Braila” desfa?oar? ?i alte activita?i prev?zute în actul s?u constitutiv;

(3) „Administratia Zonei Libere Braila” duce la îndeplinire, prin delegare de competen?a, obliga?iile ce îi revin statului din acordurile ?i conven?iile interna?ionale la care România este parte, cum ar fi interven?ia în caz de poluare, preluarea rezidurilor, a apelor uzate, a gunoiului ?i a resturilor menajere de la nave ?i altele asemenea.
Art.5 Dezvoltarea portului fluvio - maritim Braila - danele apartinand „Administratiei Zonei Libere Braila” - se realizeaz? pe baza planului de dezvoltare elaborat în concordan?? cu politica ?i cu programele de dezvoltare a infrastructurilor portuare stabilite de autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale. Planurile de construire sau de dezvoltare a portului fluvio - maritim Braila, precum ?i lucr?rile privind modificarea infrastructurii de transport naval existente în acest port se avizeaza de administra?ia publica locala ?i se aprob? de autoritatea de stat în domeniu transporturilor navale.

 

Sectiunea a 4-a - Prezentarea danelor Administratiei Zonei Libere Braila

Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Braila are in administrare :

-Dana nr. 46 din portul Braila la Km. 168 + 350 , in lungime 150 ml, cheu maritim vertical echipat cu 2 macarale portic de 5to. x 32 m.si este specializata pentru operarea navelor maritime de maximum 8.750 tdw. 
-Dana nr 47 in continuarea spre aval a Danei nr 46 in lungime de 100 ml, 
aflata in stadiul de constructie ce va fi specializata pentru operarea tankurilor si bunkerare, conform proiectului.
Accesul la dane se face rutier, acesta find amplasata in aval la circa 500 m de Soseaua trecerea bac Braila – Smardan, cat si feroviar pe o cale ferata simpla care in dreptul cheiului devine dubla pe circa 150 ml .
- Dana nr 41 din portul Braila la Km 170 in lungime de 100 ml, cheu maritim
pereat specializat pentru operarea tankurilor si bunkerare.
Accesul la dana se face rutier, acesta fiind amplasat in amonte la circa 
100 m de trecerea bac Braila – Smardan.

 

Sectiunea a 5-a - Servicii prestate la danele administratiei

Art 1 - a) activit??i de transport de m?rfuri cu nave, care cuprind: 
1. transporturile publice de m?rfuri, efectuate de persoane juridice sau fizice autorizate în condi?iile legii; 
2. transporturile de m?rfuri în folos propriu, efectuate de persoanele juridice ori fizice autorizate în condi?iile legii ;
3. transporturile de bunuri ?i / sau de persoane în interes personal, 
pe apele na?ionale navigabile, efectuate de persoane fizice pentru satisfacerea cerin?elor proprii de transport pe ap?, pentru sport sau agrement ; 
b) activit??i conexe activit??ilor de transport naval, care cuprind: 
- activit??ile în leg?tur? cu operarea navelor, cum ar fi: inc?rcarea / 
desc?rcarea navelor, depozitarea, stivuirea, amararea, sortarea, marcarea, paletizarea, pachetizarea, containerizarea, îns?cuirea ?i alte activit??i privind m?rfurile, agenturarea, cur??area magaziilor navelor, buncherajul, cur??area ?i degazarea tancurilor navelor, legarea-dezlegarea navelor maritime ?i fluvio-maritime; 
c) activit??i auxiliare activit??ilor de transport naval, care cuprind: 
1. activit??ile privind între?inerea ?i repararea infrastructurii de transport 
naval, asisten?a navelor la operarea m?rfurilor periculoase, preluarea reziduurilor ?i a apelor uzate de la nave, preluarea gunoiului ?i a resturilor menajere de la nave; 
2. alte activit??i, cum ar fi: supravegherea navelor f?r? echipaj, serviciile 
pentru nave de agrement ?i turism, refurnizarea de ap?, de energie electric? ?i de energie termic?, asisten?a, repara?iile la nave, aprovizionarea navelor. 
Art. 2 Activit??ile de transport naval care pot fi efectuate numai de c?tre operatori economici autoriza?i, precum ?i modul ?i criteriile de autorizare se stabilesc prin ordin al Ministrului Transporturilor Constructiilor ?i Turismului;

.
CAPITOLUL II - NAVIGATIA IN PORTUL SI IN RADA BRAILA

Reguli privind intrarea si iesirea navelor la / de la danele 
Administratiei Zonei Libere Braila

Art.1. - Intrarea navelor în port danele Administra?iei Zonei Libere se va face cu aprobarea special? prealabil? a C?pit?niei ?i a Administra?iei Zonei Libere în urm?toarele cazuri:
a) când nava este în pericol de scufundare;
b) când exist? incendiu la bord, se suspecteaz? existen?a unui incendiu sau când nu exista siguran?a c? odat? incendiul declan?at, acesta poate fi stins;
d) când nava are la bord bolnavi sau persoane susceptibile de boli care necesit? carantin?;
Aceast? situa?ie va fi raportat? la Port Control cu cel pu?in 6 ore înainte de intrarea navei în zona portului;
e) când nava are la bord de?euri de natur? toxic?, radioactiv?, exploziv? sau altele asemenea care pot pune în pericol via?a ?i siguran?a public?. Acest fapt va fi notificat la Port Control cu cel pu?in 24 de ore înainte de intrarea navei în port, iar dac? nava are sau va avea la bord înc?rc?turi radioactive va solicita aprobarea intr?rii în port cu 30 de zile înainte de data prev?zut? pentru sosire in zona portuara 
f) când datorit? înc?rc?turii sau din alte motive, constituie un pericol pentru ordinea si siguran?a public?;
g) când intr? în port pentru ad?post, sta?ionare sau alte activit??i în afara opera?iunilor portuare;
h) navele cu propulsie nuclear? vor putea intra în port numai cu aprobarea autorit??ii de stat în domeniul transporturilor navale; în acest caz data ?i ora sosirii precum ?i perioada de sta?ionare solicitat? vor fi anun?ate cu cel pu?in 30 de zile înainte de data prev?zut? pentru sosire in zona portuara .
Art.2. - (1) La intrarea în port danele Administra?iei Zonei Libere, navele sunt obligate s? foloseasca dispozitivul de separare a traficului, conform avizelor catre navigatori.
(2) Orice nava cu destina?ia portul Braila danele Administra?iei Zonei Libere are obliga?ia s?-?i fac? cunoscuta, apropierea la limita zonei portuare, prin radiotelefon in canalele 16 si / sau 04 ;
(3) Orice manevra de ancoraj, schimbare de ancoraj, plecare de la ancoraj, intrare sau iesire din port la danele Administra?iei Zonei Libere, precum si iesirea catre larg din zona data, va fi facuta numai dupa obtinerea aprobarii data de Capitanie.
Art.3. - (1) Acostarea navelor la danele Administra?iei Zonei Libere se face în ordinea stabilit? de Comisia de coordonare a mi?c?rii navelor maritime si de cai navigabile interioare in portul Braila;
(2) Comisia se intruneste zilnic si stabileste pentru urmatoarele 24 de ore :
a ) programul de intrare / plecare in / din port, de tranzitare fara oprire si de manevrare de la o dana la alta a navelor, in functie de disponibilitatea danelor, de asigurare a conditiilor de siguranta a navigatiei si a serviciilor de siguranta;
b) alocarea danelor in functie de solicitarile operatorilor economici ;
(3) masurile stabilite de comisie sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care isi desfasoara activitatea in port ;
(4) ordinea de intrare / iesire a navelor din port danele Administra?iei Zonei Libere stabilita de comisie este obligatorie, indiferent de natura proprietatii danelor.
Art.4 – (1) Operatorii economici vor inainta:
(a) Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Braila in zilele de luni ora 0800 
– vineri ora 1600 , cu cel putin 48 de ore inainte de sosirea navei in port, documentele de avizare de sosire la – tel 0239 / 611655 / 615700, fax 0372871094, email: office@ zonaliberabraila.ro. 
(b) Pentru navele la care durata voiajului este mai mica de 24 de ore operatorii 
economici au obligatia sa inainteze documentele de avizare cel mai tarziu cand nava paraseste portul anterior.
(2) Pentru efectuarea manevrelor de intrare ?i de ie?ire a navelor sau de schimbare a danei agen?ii navelor vor întocmi în mod obligatoriu buletinul de pilotaj, in trei exemplare care vor fi avizate de c?tre reprezentantii C?pit?niei , A.F.D.J. si A.P.D.M., dupa aprobarea de c?tre reprezentantul administra?iei.
(3) Comandantul navei este r?spunz?tor de eventualele date nereale asupra pescajului si caracteristicilor navei, a starii si caracteristicilor ma?inii, m?rfurilor etc.

Sectiunea a 1 a - Reguli privind acostarea, manevra si plecarea navelor din danele Administratiei Zonei Libere

Art.1. - (1) La acostarea navelor în port danele Administra?iei Zonei Libere, reprezentan?ii Capitaniei vor elibera permisul de acostare.
(2) Eliberarea permisului de acostare este condi?ionat? de ob?inerea de catre nav? sau agentul acesteia a permisului de intrare a navei în port dat de c?tre C.N. A.P.D.M. Galati – Sucursala Braila in urma aprobarii de catre Administra?ia Zonei Libere. La navele care sosesc din voiaje interna?ionale, acceptul de intrare se poate acorda numai dup? ob?inerea liberei practici sanitare.
(3) La acostarea navelor comandan?ii acestora sunt obliga?i s? ia toate masurile necesare pentru asigurarea navei si evitarea stânjenirii altor activit??i la cheu.
(4) Operatorii portuari sunt obliga?i sa lase liber? dana pentru manevr? ?i s? pozi?ioneze utilajele astfel încât s? se evite posibilitatea avarierii lor de catre nave.
Art.2. - Acostarea cu una din extremit??i ie?it? în afara limitelor danei se va face conform instruc?iunilor ?i numai cu aprobarea C?pit?niei, fara a se dep??i 1/10 din lungimea navei pentru navele cu lungimi pân? la 100 m ?i 10 m sau cel mult 1/15 din lungime pentru navele cu lungimi de peste 100 m.
Art.3. - Acostarea, sta?ionarea ?i operarea navelor se va face numai cu aprobarea Administra?iei Zonei Libere Braila ( conform Anexei nr.1 privind ordinea de acostare a navelor maritime si de cai navigabile interioare la danele Zonei Libere Braila ) excep?ie facând cazurile când C?pit?nia dispune altfel, datorita cazurilor de fort? majora.


Art.4. - (1) Comandantul unei nave autopropulsate este obligat s? efectueze manevrele în a?a fel ?i cu o vitez? de rota?ie a propulsorului stabilit? astfel încât s? nu provoace avarii altor nave, mijloacelor de legare sau infrastructurii portuare.
Art.5. - (1) Navele de orice categorie vor par?si danele Administra?iei Zonei Libere, numai dup? ob?inerea permisului de plecare eliberat de Capit?nie.
(2) Permisul de plecare se elibereaz? cu condi?ia ca nava s? fi ob?inut dup? caz, acceptul de la toate autorit??ile competente, s? depun? permisul de intrare în port completat cu toate datele referitoare la opera?iunile de încarcare / desc?rcare efectuate de nav? ?i un exemplar vizat de vama al manifestului m?rfurilor ?i s? ridice certificatele
Art.6. - Se interzice plecarea de la danele Administra?iei Zonei Libere cand nava, echipamentele ?i echipajul nu indeplinesc conditiile cerute de siguranta navigatiei sau daca exista o solicitare justificata de retinere a navei.

 

Sectiunea a 2-a - Reguli privind stationarea navelor la danele Administratiei Zonei Libere

Art.1. - Echipajul poate p?r?si nava numai dup? ob?inerea documentelor de liber? practic?, depunerea actelor de bord ?i îndeplinirea tuturor celorlalte formalita?i legate de sosirea navei.
Art.2.- (1) Pe timpul sta?ion?rii la danele Administra?iei Zonei Libere accesul la nava se va face numai pe dispozitive de acces la cheu prev?zute cu elementele de siguran?? necesare pentru evitarea accident?rii persoanelor care le utilizeaz?. Pe timp de întuneric acestea trebuie luminate corespunzator. 
Dispozitivele de acces la cheu ale navei aflate pe bordul dinspre larg vor fi asigurate la post. 
(2) Amplasarea dispozitivelor de acces la cheu trebuie s? se fac? astfel încât sa nu se impiedice circula?ia ?i activit??ile de la cheu sau s? blocheze mijloacele de legare. Marginea dinspre ap? a p?r?ii inferioare a dispozitivelor de acces va fi dotata cu plas? de protec?ie. 
(3) Pentru a-?i marca prezen?a pe timpul nop?ii navele trebuie s? aib? asigurate luminile necesare stabilite prin reglement?rile na?ionale ?i interna?ionale. 
(4) Navele trebuie sa aib? întotdeauna înc?rc?tura sau balastul necesar asigur?rii stabilit??ii pe toat? durata sta?ion?rii în port ?i în timpul manevrelor.
(5) Nava nu trebuie s? aib? p?r?i din instala?ii sau obiecte în afara bordului care s? împiedice activitatea în zon? sau care pot provoca accidente. Daca în timpul sta?ion?rii este inevitabila depa?irea limitelor bordului de p?r?i ale unor instala?ii sau obiecte care nu participa direct la activit??ile desfa?urate în zon?, acestea trebuie s? poarte la cap?tul cel mai îndep?rtat de bord un pavilion de culoare ro?ie, iar noaptea vor fi bine luminate.
(6) Ancorele nefolosite trebuie asigurate la post.
(7) Navele cu bulb trebuie s? aib? pe fiecare bord un marcaj corespunz?tor, vizibil pe intuneric, marcajele trebuie s? fie bine luminate.
Art.3. - In timpul sta?ion?rii navelor la dan? sunt interzise:
a) perturbarea activit??ii de operare prin alte activit??i desfa?urate de nava;
b) depozitarea pe chei a de?eurilor sau materialelor auxiliare rezultate prin operarea navei fara aprobarea Administra?iei Zonei Libere ;
c) lucr?ri de repara?ii, imobilizarea sau pornirea motorului principal, probe la instala?ia de propulsie, lucrul cu foc deschis ?i folosirea mijloacelor pirotehnice de orice fel far? autorizarea Capit?niei ;
d) sc?ldatul în acvatoriul portului; 
e) conectarea la re?eaua de ap? fara autoriza?ia prealabil? a Administra?iei Zonei Libere ;
f) cur??irea de rugin? a bordajelor ?i piturarea acestora în afara zonelor special amenajate;
g) instalarea in port danele Administra?iei Zonei Libere si in rada a sculelor si uneltelor de pescuit;
h) organizarea de manifestatii sportive fara autorizarea prealabila a autoritatilor competente:
i) practicarea unor activit??i sportive precum: windsurfing, schi nautic, scufund?ri sau altele asemenea;
j) accesul neautorizat pe instala?ii de ridicat sau in zonele în care accesul este limitat prin reguli specifice;
k) dep??irea pescajului maxim admis la danele Administra?iei Zonei Libere; Art.4. -.(1) Pe timpul sta?ion?rii în port la danele Administra?iei Zonei Libere, navele trebuie s? aib? la bord personalul minim necesar efectu?rii în siguran?? a manevrelor. Ma?inile vor fi astfel preg?tite ca în orice moment s? fie gata de manevr?. Eventualele repara?ii la ma?ini se pot face numai dupa ob?inerea autoriza?iei din partea Administra?iei Zonei Libere si a Capit?niei .
(2) Orice nava care sta?ioneaz? în port danele Administra?iei Zonei Libere ?i este apt? pentru naviga?ie, trebuie s? aib? în bun? stare de func?ionare toate mijloacele de salvare ?i de stingere a incendiilor, atât pentru nevoile proprii cât ?i pentru a fi gata s? acorde ajutorul necesar altor nave ?i instala?ii portuare.
(3) Orice eveniment ce poate pune în pericol siguran?a navei ?i a portului danele Administra?iei Zonei Libere pe timpul cât nava se afl? acostat?, trebuie anun?at imediat C?pit?niei prin serviciul Port Control. 
Nerespectarea prezentului articol atrage dup? sine raspunderea administrativ?, material? sau penal? a comandantului navei.
(4) Este interzis navelor aflate la danele Administra?iei Zonei Libere sa execute lucr?ri de scafandrerie, sa ancoreze geamanduri ?i s? întind? cabluri sub ap? far? aprobarea Capit?niei ?i avizul Administra?iei Zonei Libere. Navele tehnice care lucreaz? special în acest sens se vor supune acelora?i reguli.
(5) Toate navele de orice categorie ?i sub orice pavilion aflate in port danele Administra?iei Zonei Libere, sunt obligate sa arboreze micul sau marele pavoaz la cererea Capit?niei .
(6) Semnalele fonice cu fluierul sau sirena sunt permise numai cu aprobarea Capit?niei 
(7) Se interzice navelor aflate la danele Administra?iei Zonei Libere, s? pun? în mi?care propulsorul fara aprobarea Capitaniei, exceptând manevrele de sosire / plecare.
(8) Navele fluviale vor fi acceptate la danele Administra?iei Zonei Libere numai dac? îndeplinesc condi?iile tehnice privind siguran?a naviga?iei ?i prevenirea poluarii. specifice zonei de naviga?ie ?i prezinta documentele necesare ?i valabile care atest? acest fapt.
(9) Manevrarea ?i acostarea barjelor tanc se va face numai câte o unitate separata, dup? vizarea ?i confirmarea lor de c?tre operatorul portuar specializat ?i numai dupa aprobarea Administra?iei Zonei Libere data la cererea operatorului portuar.

(10) Sta?ionarea barjelor tanc este permisa numai la chei ?i numai în grupuri de cel mult dou? nave, dotate corespunz?tor cu mijloace de protejare a bordurilor.
(11) In zonele de sta?ionare a acestor nave sunt interzise executarea de lucrari de repara?ii, folosirea focului deschis, circula?ia autovehiculelor ?i accesul persoanelor neautorizate.
Art.5. - Navele nepropulsate nu vor fi p?r?site de c?tre navele cu propulsie proprie decât dupa ancorarea, acostarea ?i legarea acestora în siguran?a. 
Art.6. - (1) Armatorii sau operatorii de nava ai navelor fluviale fara echipaj, aflate în sta?ionare în port, sunt obliga?i sa asigure personalul de paza, siguran?? ?i deservire, precum ?i navele propulsate necesare pentru realizarea manevrelor sau a altor interven?ii.
(2) Num?rul ?i componen?a personalului de deservire ?i de paz? a navelor nepropulsate vor fi astfel stabilite încât s? asigure toate cerin?ele privind siguran?a sta?ionarii ?i manevr?rii.
(3) Personalul care asigura paza, siguran?a ?i deservirea navelor fara echipaj, aflate în stationare in port, este raspunzator de orice daune produse infrastructurii si suprastructurii portuare sau altor nave, ca urmare a unor evenimente determinate de neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunz?toare a obliga?iilor de servicu privind paza ?i siguran?a acestor nave.

 

CAPITOLUL III - Operarea navelor la danele zonei libere

Sectiunea 1 - Reguli generale privind operarea navelor

Art.1. - Executarea opera?iunilor de înc?rcare ?i desc?rcare a navelor se face de c?tre operatorii portuari în baza autoriza?iei de func?ionare.
Art.2. - (1) Fiecare operator portuar are obliga?ia de a desfa?ura numai activit??ile autorizate ?i numai în perimetrul contractat.
(2) Efectuarea de activit??i in alte zone se poate face numai cu aprobarea Administra?iei Zonei Libere 
Art.3. - (1) To?i agen?ii economici portuari vor comunica zilnic dispeceratului administra?iei datele necesare solicitate de aceasta pentru întocmirea inform?rilor publice privind activitatea desfa?urata în port danele Administra?iei Zonei Libere.
(2) Agen?ii economici r?spund de con?inutul ?i exactitatea datelor furnizate.
Art.4. - (1) Operatorii portuari sunt obliga?i s? respecte intocmai programarea intr?rii navelor ?i alocarea danelor aprobata de Comisia de coordonare a mi?c?rii navelor maritime si de cai navigabile interioare in portul Braila danele Administra?iei Zonei Libere ?i comunicata de Port Control.
Art.5. - (1) Nava va ocupa numai spa?iul alocat prin programare.
(2) Orice manevr? de intrare ?i ie?ire din dan? sau tragere pe parâme a navei va fi facuta numai cu aprobarea Capitaniei de port ?i Administra?iei Zonei Libere , sub supravegherea Port Control.
Art.6. - (1) Operatorii portuari sunt obliga?i s? avizeze Administra?ia Zonei Libere asupra orei de terminare a opera?iunilor portuare cu cel pu?in 8 ore înainte de terminarea acestora, iar nava ?i autorit??ile publice implicate în plecarea navei trebuie s? ia toate m?surile pentru încheierea documentelor ?i plecarea acesteia.
(2) Navele a caror operare s-a terminat, vor parasi dana imediat dupa incheierea formalitatilor de plecare sau cel mai tarziu la ora stabilita de Administra?ia Zonei Libere, cu aprobarea, sub supravegherea ?i dirijarea Port Control.

(3) Navele far? opera?iuni portuare ?i cu documentele de plecare încheiate trebuie s? fie gata pentru a par?si dana imediat ce aceasta îi va fi comunicat? de Port Control.
(4) Operatorii navelor fluviale nepropulsate vor lua toate m?surile necesare pentru eliberarea imediata a locului de operare, manevrarea ?i acostarea acestora în locurile de sta?ionare indicate de Port Control. 

Sectiunea a 2-a - Reguli privind incarcarea si descarcarea navelor .

Art.1. - (1) Opera?iunile de înc?rcare ?i desc?rcare se efectueaz? în tot timpul anului. 
(2) Zilele nelucratoare sunt stabilite prin lege.
Art.2. - Executarea opera?iunilor la nav? este permisa numai în perioada de timp cuprins între data ?i ora avizarii de c?tre Administra?ia Zonei Libere a permisului de acostare ?i data ?i ora eliber?rii permisului de plecare. 
Art.3 - (1) Opera?iunile de înc?rcare, desc?rcare sau transbordare nu vor începe decat dup? aprobarea Administra?iei Zonei Libere.
(2) Agentul navei trebuie s? depun? orice document care permite stabilirea unor condi?ii deosebite privind operarea, depozitarea, transportul sau siguran?a m?rfurilor.
(3) Administra?ia Zonei Libere poate sista continuarea oper?rii m?rfurilor dac? în urma expertizei efectuate rezult? c? exist? un pericol pentru persoanele care manipuleaz? m?rfurile, pentru mediul înconjur?tor sau daca acestea au un grad inacceptabil de avariere.
(4) Administra?ia Zonei Libere are dreptul de a interzice sau de a opri opera?iunile de înc?rcare / desc?rcare a navelor ?i de a lua m?suri corespunzatoare dac? se constat? c?:
a) navele au gaur? de ap? la corp;
b) continuarea înc?rcarii / desc?rc?rii pericliteaz? securitatea infrastructurilor ?i a instala?iilor portuare; 
c) pescajul navei dep??e?te pescajul maxim admis ( determinat in conformitate cu cotele apelor Dunarii comunicate de catre Capitanie ) în dana de operare;
d) exist? pericol de poluare;
(5) Orice daune sau consecin?e rezultate în urma deterior?rii marfurilor la bordul navei care fac imposibil? continuarea oper?rii navei precum ?i orice cheltuial? efectuat? pentru eliminarea pericolelor determinate de acestea cad în sarcina celor care le-au produs.
Art.4. Nava care încarc? m?rfuri în port este r?spunz?toare pentru stivuirea ?i amararea marfurilor la bord.
Art.5. - (1) Operatorii portuari au obliga?ia ca înainte de începerea lucrului s? verifice posibilitatile de operare în siguran?? a m?rfii la nava ?i s? solicite comandantului adoptarea tuturor m?surilor care se impun.
(2) Operatorii portuari trebuie s? asigure în perimetrul în care î?i desfa?oar? activitatea m?surile de siguran?? necesare conform obiectului ?i specificului activita?ii. 
Orice abatere de la aceste m?suri sau neadoptarea lor va fi anun?at? imediat autorit??ilor competente. 
Toate consecin?ele rezultate din lipsa acestor m?suri cad în sarcina celor responsabili de neadoptarea lor.
Art.6. - (1) Este interzis? folosirea echipamentelor de lucru la sarcini care dep??esc valorile nominale ale acestora.
(2) Orice avarie produs? infrastructurii portuare sau suprastructurii portuare precum ?i marfurilor sau echipamentelor ca urmare a nerespect?rii prevederilor alin. (1) cade în sarcina celor responsabili sau a celor care au dat informa?ii eronate privind greutatea marfurilor manipulate, a sarcinii nominale a echipamentelor utilizate sau asupra st?rii tehnice a acestora. 
(3) Operatorii portuari sunt obliga?i s? anun?e imediat Administra?ia Zonei Libere despre cauzele consecin?ele acestor avarii, s? comunice datele necesare pentru identificarea celor care le-au produs ?i s? ia imediat toate m?surile posibile pentru limitarea efectelor acestora.

 

Sectiunea a 3-a - Reguli speciale privind marfurile periculoase poluante si agabaritice

Art.1. - (1) To?i agen?ii economici care transport? sau opereaz? m?rfuri periculoase în port, la danele Administra?iei Zonei Libere, au obliga?ia s? respecte prevederile legisla?iei na?ionale ?i ale acordurilor ?i conven?iilor interna?ionale la care România este parte. Aceste opera?iuni se execut? sub supravegherea Administra?iei Zonei Libere.
(2) Accesul m?rfurilor periculoase în port se va face cu respectarea prevedederilor Ordinului.M.T.nr. 581/1999 ?i Ordinul M.L.P.T.L. nr.1730/2001, numai dup? obtinerea unei autoriza?ii scrise din partea Administra?iei Zonei Libere pe baza solicit?rii scrise a agentului economic interesat.
(3) Solicitarea de accept transmis? cu cel pu?in 5 zile înainte de plecarea m?rfurilor periculoase spre portul Braila danele Administra?iei Zonei Libere, va trebui sa con?in? toate elementele necesare privind transportul, depozitarea, manipularea ?i stivuirea acestora, modul de ambalare, cantitatea ?i categoria m?rfurilor, ?i dac? acestea sunt înc?rcate în cisterne sau în containere de marfa, marcile lor de identificare, denumirile tehnice corecte ale m?rfurilor periculoase sau poluante, numerele conform codific?rii Na?iunilor Unite (UN) atunci când acestea exista, clasele OMI de periculozitate în conformitate cu codurile IMDG, IBC sau BCH, dup? caz, ?i, dac? este cazul, clasa navei în conformitate cu codul INF, precum ?i orice alte date care s? permit? transferul în siguran?? al acestora prin port.
(4) Transmiterea acceptului de c?tre Administra?ia Zonei Libere sau comunicarea interdic?iei accesului marfurilor se va face cu cel pu?in 48 de ore înainte de data prevazut? pentru plecarea marfurilor spre port.
Art.2. - (1) Containerele de marfa, rezervoarele portabile ?i mijloacele terestre de transport al acestora, precum ?i autocisternele care transport? m?rfuri periculoase vor avea documentele de înso?ire ?i semnalizarea de avertizare în conformitate cu reglementarile nationale ?i interna?ionale în vigoare.
(2) Operatorul portuar trebuie:
a) s? se asigure c? tancurile portabile, containerele de marfa ?i autocisternele folosite pentru a transporta marfuri periculoase au fost certificate conform Conven?iei Interna?ionale pentru Siguran?a Containerelor (CSC) 1972, unde este cazul, sau prevederilor sec?iunilor 12 ?i 13 ale Introducerii Generale a Codului IMDG ori printr-un sistem de certificare sau aprobare a unei autoritati competente.
b) sa verifice prin examinare externa, conditia fizica a fiecarui container de marfa sau tanc portabil, dac? rezisten?a acestora ar putea fi afectat? ?i de asemenea, prezen?a vreunui semn de scurgere a con?inutului.

Dac? în oricare dintre aceste verific?ri se descoper? vreo deficien?? ce poate afecta siguran?a manipul?rii sau depozit?rii unui container de marfa, tanc portabil sau autocisterne, acesta trebuie s? fie atent inspectat pentru a determina dac? mai poate fi manipulat sau depozitat.
c) s? verifice ca fiecare container de marfa sau tanc portabil care con?ine m?rfuri periculoase s? fie corect etichetat, sau s? aib? pancarte în conformitate cu codul IMDG ori cu standardele na?ionale ?i interna?ionale aplicabile tipului de transport al m?rfurilor în cauz?.
d) s? se asigure c? nici o persoan? nu deschide sau opereaz? un container, tanc portabil sau o autocistern? con?inand m?rfuri periculoase, far? un motiv temeinic justificat. Dac? un container sau tanc portabil este deschis de c?tre o persoan? autorizata sa inspecteze con?inutul acestuia, operatorul portuar trebuie s? se asigure c? persoana în cauz? cunoa?te posibilele riscuri ce decurg din prezen?a m?rfurilor sau substan?elor periculoase.
Art.3. - (1) Administra?ia Zonei Libere poate s? refuze accesul, primirea depozitarea, manipularea, înc?rcarea sau desc?rcarea m?rfurilor periculoase, din proprie ini?iativ? sau la sesizarea oric?rei persoane fizice sau juridice, atunci când constata ca exista elemente ce nu corespund solicit?rii sau ca, datorit? unor modific?ri ale st?rii m?rfurilor în timpul transportului, acestea ar putea pune în pericol via?a, mediul ?i proprietatea.
(2) M?rfurile aflate în situa?iile prev?zute la alin. (1) vor fi depozitate pe baza avizului autorit??ilor competente în locuri special amenajate de operatorul portuar, sub paza sever?, cu o semnalizare corespunz?toare ?i cu o supraveghere adecvat? 
(3) Toate cheltuielile ?i responsabilit??ile privind aceste m?rfuri precum ?i consecin?ele rezultate din ac?iunea acestora cad în sarcina expeditorului.
Art.4. - To?i agen?ii economici implica?i sunt obliga?i s? respecte prevederile reglement?rilor interne ?i interna?ionale privind condi?iile de transport, depozitare ?i manipulare, a celor indicate de solicitant.
Art.5. - (1) Comandantul navei ?i operatorul portuar vor lua m?surile necesare pentru existen?a unor mijloace de comunicare cu serviciile de urgen??. Acestea vor fi men?inute în permanent? stare de func?ionare pe toat? durata oper?rii acestor m?rfuri.
(2) Operatorul portuar va transmite celor implica?i în manipularea m?rfurilor periculoase lista telefoanelor de urgen?? ?i alte posibilit??i de contact cu autorit??ile ?i mijloacele de interven?ie necesare în caz de incendiu sau alte pericole.
(3) Comandantul navei ?i operatorul portuar, în limita atribu?iilor ce revin fiec?ruia, trebuie s? se asigure c? sunt luate toate m?surile de siguran?? în cazul eventualei prezen?e a unor vapori nocivi, scurgeri de gaze sau pericol de incendiu, înaintea p?trunderii personalului într-un spa?iu închis.
Art.6. - Operatorul portuar este obligat s? prezinte autorit??ilor publice implicate ?i Administra?iei Zonei Libere un plan de ac?iune cu masurile, responsabilit??ile ?i procedeele de interven?ie în eventualitatea unor evenimente care pot pune în pericol suprastructura portuar? ?i via?a.
Art.7. - (1) Operatorul portuar este obligat s? ob?ina înainte de începerea oper?rii acestor m?rfuri o autoriza?ie de înc?rcare sau de desc?rcare eliberata de o autoritate competent? sau de o societate specializat?, dup? caz, în urma unei inspec?ii la nava ?i a prezent?rii listei cu m?rfuri periculoase.

(2) Operatorul portuar trebuie s? se asigure c?:
a) marfurile periculoase care urmeaz? a fi manipulate sunt certificate sau declarate de navlositorul navei ca fiind corect clasificate, ambalate, marcate ?i etichetate astfel încât s? se conformeze specifica?iilor codului IMDG sau, alternativ, standardelor na?ionale sau interna?ionale aplicabile tipului de marfa si de transport al acesteia.
b) în afara cazurilor în care marfurile periculoase sunt ambalate în containere de marfa ?i încarcate la bord pe nave special destinate transportului de containere, nici un alt tip de marfa nu va fi manevrat în sau din nav? pe deasupra acestor m?rfuri periculoase.
Art.8. - Pentru operarea m?rfurilor ce au reac?ie de autoaprindere sau care prezinta riscuri de incendiu, operatorul portuar va lua toate m?surile pentru evitarea oric?rui risc prin angajarea unor unit??i specializate ?i elaborarea unui plan de interven?ie aprobat de administra?ie, care va fi comunicat navei.
Art.9. - Operatorul portuar trebuie sa ia toate m?surile de siguran?? necesare în cazul oper?rii ?i depozit?rii marfurilor periculoase, inclusiv separarea de alte m?rfuri de uz general incompatibile cu acestea.
Art.10. - (1) Operatorul portuar este obligat s? asigure marcarea zonelor de operare a m?rfurilor periculoase, paza ?i supravegherea acestor zone, iar atâta timp cât sunt manipulate substan?e periculoase, vor fi luate m?suri de interzicere a accesului neautorizat al persoanelor ?i utilajelor în zonele de manipulare.
(2) Accesul în locurile de manipulare a m?rfurilor periculoase este permis numai persoanelor autorizate ?i al celor implicate direct în operarea acestor marfuri.
(3) Utilajele care ac?ioneaza în zona de operare a m?rfurilor periculoase trebuie s? fie conforme cu cerin?ele prev?zute în normele de protec?ie a muncii pentru asemenea m?rfuri, iar conducatorii lor trebuie s? respecte instruc?iunile de manipulare ?i transport ale acestora.
Art.11. - Orice persoan? care observ? o anomalie în starea m?rfurilor periculoase de natur? a genera un pericol iminent va informa imediat, prin orice mijloace, Administra?ia Zonei Libere ?i operatorul portuar precum ?i pe to?i agen?ii economici implica?i în operarea lor.
Art.12. - (1) Fiecare agent economic implicat, conform îndatoririlor pe care le are, va lua toate masurile necesare pentru evitarea unui pericol iminent pentru persoane sau bunuri ?i va solicita, dac? este cazul, sistarea opera?iunilor.
(2) Reluarea opera?iunilor va putea fi facut? numai dupa ob?inerea unui aviz din partea Administra?iei Zonei Libere.
Art.13. - (1) Pe durata sta?ion?rii navelor în port este interzis? existen?a la bord a unei cantit??i de m?rfuri periculoase mai mari decât cantit??ile prevazute în reglement?ri na?ionale sau în conven?iile interna?ionale la care România este parte.
(2) In urma unei solicit?ri justificate a operatorului portuar avizat? de autoritatea publica competent?, cantit??ile stabilite pot fi reduse, dac? condi?iile o impun.
(3) Aceste modificari vor fi comunicate tuturor celor interesa?i de catre agentul economic solicitant în cel mult 24 de ore de la ob?inerea avizului.
(4) Substan?ele radioactive ambalate vor putea fi introduse în perimetrul portului numai dac? se conformeaz? reglement?rilor Agen?iei pentru Energia Atomica (AEA) pentru transportul în siguran?? al materialelor radioactive ?i reglement?rilor na?ionale de acest tip.
Art.14. – (1) Navele tanc care transporta marfuri periculoase lichide vor avea tancurile curate si degazate cu gaz inert.

(2) Navele tanc care transporta marfuri periculoase lichide, trebuie sa posede un certificat corespunz?tor eliberat de o autoritate competent? sau de un inspector autorizat care sa verifice respectarea prevederilor alin. (1).
(3) Toate navele tanc care intr? în port danele Administra?iei Zonei Libere trebuie s? îndeplineasc? cerin?ele speciale ale conven?iilor interna?ionale privind transportul produselor petroliere ?i s? posede toate documentele necesare ?i valabile privind starea tehnic? a navei ?i a echipamentelor sale.
Art.15. – In plus fata de elementele solicitate pentru celelalte nave care transport? m?rfuri periculoase, comandantul unui tanc, fie direct, fie prin agentul s?u, va comunica în avizarea de sosire ?i urm?toarele date:
a) o descriere a proprieta?ilor fizice ?i chimice relevante (natura m?rfii, ?i punctul de inflamabilitate al acesteia, reactivitatea) necesare pentru incarcarea / descarcarea ?i manipularea în siguran?? a substan?ei; 
b) starea tancurilor structurale din punct de vedere tehnic ?i al degaz?rii sau al ac?iunii gazului inert;
c) proceduri de transfer al înc?rc?turii, degazare, neutralizare, balastare ?i cur??are a tancurilor la schimbarea înc?rc?turii.
d) echipamentul special necesar pentru manipularea în siguran?? a unei anumite substan?e;
e) proceduri în caz de urgen?? care s? includ?: 
- ac?iunile întreprinse în cazul unei scurgeri;
- contram?suri împotriva contactului accidental;
f) proceduri de lupt? contra incendiilor ?i echipamentul existent pentru stingere;
g) orice alte elemente sau condi?ii speciale de care trebuie s? se ?in? seama la acostarea navei sau manipularea m?rfurilor.
Art.16. - (1) R?spunderea pentru modul de legare a tancului ?i men?inerea acestuia în siguran?? pe tot parcursul oper?rii, revine comandantului tancului.
(2) Comandantul tancului trebuie s? se asigure c? sunt men?inute carturi pe punte ?i la ma?in? de c?tre ofi?eri califica?i, oricând disponibili, chiar atunci când nava este acostat? sau se afl? la ancor? în rada portului.
Art.17. - (1) Comandantul tancului trebuie s? ia toate m?surile necesare pentru a evita apari?ia incendiilor ?i acumul?rilor de gaze la bord precum ?i a celor de siguran?? pentru lucr?rile sau ac?iunile care ar putea determina apari?ia unui incendiu.
2) Comandantul tancului trebuie s? se asigure c? va fi utilizat numai echipament electric protejat inclusiv cel pentru mostrare sau ulaj, dintr-o clas? certificat? drept sigur? pentru lucrul în atmosfer? inflamabil? atunci când în zona de utilizare a acestora se poate forma atmosfer? inflamabila.
(3) Comandantul tancului trebuie s? se asigure c? nici o persoan? nu are acces în tancurile de marfa, în spa?iul liber din jurul unor astfel de tancuri, în spa?iul de manipulare al înc?rc?turii sau in orice alte spa?ii închise care au con?inut sau pot con?ine vapori d?un?tori, în afara cazurilor în care:
a) incinta nu prezinta vapori d?un?tori sau lips? de oxigen ?i este confirmat? astfel de c?tre o persoan? autorizat?, deprins? cu utilizarea echipamentului potrivit ?i având suficiente cuno?tin?e pentru a interpreta rezultatele ob?inute care trebuie sa fie înregistrate;
b) unde este necesar, în scopul realiz?rii unor obiective privind operarea m?rfii, s? se patrund? în incinta care nu poate fi eliberat? de vapori daun?tori într-un interval de timp rezonabil si unde este pu?in probabil ca incinta s? r?mân? liber? de vapori d?un?tori:
- p?trunderea se va efectua doar de c?tre personal având în dotare aparate de respirat autonome sau orice alt echipament de protec?ie necesar sau îmbr?c?minte, iar întreaga opera?iune se va desfa?ura sub supravegherea atenta a ofiterului responsabil, dotat cu aparat de respirat autonom individual, echipament de protectie si echipament de salvare. Aparatele de respirat, echipamentele de protec?ie ?i salvare trebuie sa apar?in? unui tip care s? nu introduc? o surs? de aprindere în incint?.
Art.18. - (1) Comandantul tancului, în cooperare cu operatorul portuar, trebuie s? se asigure, unde este cazul, c? în timpul manipularii substan?elor periculoase lichide vrac care ar putea reac?iona într-un mod periculos, fizic sau chimic, cu orice alt? substan?? transportat? sau manipulat?, vor fi luate toate m?surile de precau?ie pentru prevenirea unui asemenea risc, prin selectarea unor tancuri non-adiacente cu sisteme de ventila?ie separate pentru transportul acestora ?i folosirea de sisteme de pompare pentru manipularea lor.
(2) Comandantul navei trebuie sa se asigure c? nici o substan?? periculoas? lichid? vrac nu vine în contact cu vreun tanc, conduct?, valv? sau orice alt echipament al navei care poate reprezenta pericol prin reac?ie chimic?, coroziune sau prin orice alt tip de ac?iune asupra acestora.
Art.19. - (1) Comandantul navei trebuie s? se asigure c?:
a) sunt luate în permanen?? m?suri de precau?ie pentru prevenirea p?trunderii de vapori inflamabili ?i / sau toxici în spa?iile de serviciu ?i control, în cele de locuit sau în compartimentul ma?inilor navei.
b) cu excep?ia ventila?iilor menite s? previn? acumularea de presiune sau vacuum în compartimentele de marfa, toate deschiderile din spa?iile de depozitare vor fi men?inute închise în timpul manipul?rii substan?elor inflamabile ?i / sau toxice sau a apelor de balast contaminate cu astfel de substan?e;
c) orice unelte sau echipamente folosite, de exemplu, pentru mostrare sau ulaj, sunt utilizate astfel încât s? nu produc? aprindere.
(2) Gurile de inspec?ie sau de ulaj din spa?iile închise nu trebuie s? fie deschise, iar gurile din spa?iile partial închise vor fi închise imediat dup? utilizare. 
Alte guri de inspec?ie sau ulaj, cu excep?ia cazului când deschiderea acestora este necesar? pentru m?sur?tori, pot fi ?inute deschise doar în scopul oper?rii. Orice astfel de deschidere va fi protejat? de un ecran de protec?ie la aprindere eficient sau un dispozitiv echivalent destinat prevenirii întinderii focului ?i care va fi men?inut curat ?i în stare buna de func?ionare.
(3) Comandantul navei trebuie s? se asigure c?, dac? se petrece vreun incident în timpul manipul?rii substan?elor periculoase lichide vrac sau a apei de balast contaminat? cu substan?e periculoase lichide vrac ?i care necesit? repara?ii la sistemul de pompare sau conectare a înc?rcaturii, sau care intervine în vreun fel în fluxul neîntrerupt al substan?elor periculoase lichide vrac sau al apelor de balast, manipularea va fi întrerupt? ?i nu va fi reluat? pân? nu se iau m?surile de siguran?? corespunz?toare.
Art.20. - (1) Comandantul unei nave care transport? sau a transportat substan?e periculoase lichide vrac trebuie s? se asigure c? degazarea, cur??area tancurilor, inclusiv sp?larea ?i?eiului de pe pere?i, sau purjarea gazului inert se desfa?oar? conform manualului de operare al navei care descrie procedura corect? de efectuare a acestor opera?iuni.
(2) Nici o opera?iune de degazare, cur??are a tancurilor sau de neutralizare nu va fi facuta far? permisiunea reprezentan?ilor Administra?iei Zonei Libere ?i C?pit?niei ?i, unde este cazul, a operatorului portuar.
Art.21. - Comandantul navei care transport? substan?e periculoase lichide vrac trebuie sa se asigure c? în timpul opera?iunilor de manipulare a acestor substan?e toate gurile de drenaj sunt ?inute închise cu excep?ia cazului când este necesar ca apa s? fie evacuat?, si ca acestea sunt inspectate periodic. 
Gurile de evacuare ale navei pot fi ?inute deschise numai dac? exist? permisiunea reprezentantului C?pit?niei.
Art.22. - (1) Operatorul portuar este obligat s? elaboreze împreun? cu comandantul navei ?i s? prezinte Administra?iei Zonei Libere ?i celorlalte autorit??i publice implicate, un plan de ac?iune valabil pe toata durata sta?ion?rii tancului la dan?, care va cuprinde:
a) masuri specifice comune privind comunicatiile si controlul operatiunilor;
b) planul detaliat de incarcare – descarcare a marfurilor;
c) modalit??i ?i responsabilit??i de supraveghere ?i verificare a opera?iunilor;
d) m?suri, responsabilit??i ?i procedee de interven?ie în eventualitatea unor evenimente care pot pune în pericol operarea.
(2) Planul elaborat va fi în concordan?? ?i va avea la baz? elementele.
Art.23. - (1) Comandantul navei ?i operatorul portuar, în limita obliga?iilor ce le revin fiec?ruia, trebuie s? se asigure ca aparatura de control pentru manipularea m?rfurilor, sistemul de m?surare, sistemul de oprire în caz de urgen?? ?i sistemul de alarm?, unde este cazul, au fost testate ?i declarate satisfac?toare înainte de începerea opera?iunilor de manipulare a înc?rc?turii.
(3) Comandantul navei ?i operatorul portuar, în limita obliga?iilor ce le revin 
fiec?ruia,trebuie s? se asigure c?:
a) sunt efectuate inspec?ii frecvente pentru a se asigura c? presiunea de lucru ?i debitele de înc?rcare / desc?rcare nu sunt dep??ite; 
b) se va acorda aten?ia necesar? pentru prevenirea producerii oric?ror scurgeri din sistemul de pompare ?i din echipamentul conex aflat la bordul navei sau la ??rm ?i c? acestea sunt ?inute sub o supraveghere corespunz?toare pe parcursul manipul?rii substan?elor;
c) tancurile navei nu sunt operate de a?a natur? încât s? fie în situa?ia de a cauza deterior?ri sistemului de conducte pentru conectare sau a echipamentului conex, sau s? poat? în orice alt mod, s? pun? în pericol opera?iunile de manipulare în desfa?urare, pe toat? durata manipularii substan?elor periculoase lichide vrac, a manipul?rii apelor de balast contaminate cu substan?e periculoase, degaz?rii sau cur???rii tancurilor;
d) pe durata manipul?rii substan?elor periculoase lichide vrac se efectueaza m?surarea tancurilor navei ?i a depozitelor de la ??rm pentru a se asigura c? nici unul nu este supraîncarcat. 
Art. 24. - (1) Operarea tancurilor este permis? in func?ie de condi?iile hidrometeorologice. 
(2) Pe toat? perioada oper?rii, tancurile vor avea leg?tura la uscat pentru împ?mântare.
Art.25. - (1) Pentru evitarea polu?rii acvatoriului portuar toate tancurile care transport? hidrocarburi ?i utilizeaz? danele Administra?iei Zonei Libere sunt obligate sa foloseasc? barajele antipoluante.
(2) Barajele antipoluante vor fi instalate de C.N.A.P.D.M.Galati confom Protocol nr. 2718 din 28.05.2010, pe toat? durata de sta?ionare la dan? a tancurilor.
Art.26 - (1) Accesul m?rfurilor agabaritice în port este permis numai dup? ob?inerea unei autoriza?ii din partea Administra?iei Zonei Libere.

(2) Solicitarea de accept, transmis? Administra?iei Zonei Libere cu cel pu?in 5 zile lucr?toare înainte de plecarea transportului agabaritic spre port, va con?ine toate elementele necesare privind transportul, depozitarea, manipularea ?i stivuirea acestora precum ?i orice alte date care s? permit? transferul in siguran?? al m?rfurilor prin port.
(3) Datele minime necesare ce trebuie transmise sunt: greutatea ?i dimensiunile de gabarit ale m?rfii num?rul mijlocului de transport, dimensiunile de gabarit ale acestuia, razele de manevr?, greutatea total? pe osii, dimensiunile de gabarit totale ale mijlocului de transport si marfa înc?rcat?, numele operatorului m?rfii. 
(4) Transmiterea acceptului sau comunicarea interdic?iei, se va face de catre Administra?ia Zonei Libere cu cel putin 24 de ore inainte de data prevazuta pentru plecarea transportului spre port. In accept se vor preciza poarta de acces si traseul. 
(5) Administra?ia Zonei Libere poate cere limitarea sau rearanjarea incarcaturii daca aceasta dep??e?te dimensiunile maxime ale m?rfurilor ce pot fi transportate prin port sau daca ea poate reprezenta un pericol poten?ial pentru circula?ia în interiorul portului danele Administra?iei Zonei Libere.
Art.27. - Vehiculul care transport? m?rfurile agabaritice va avea documentele de înso?ire si semnalizarea de avertizare necesare stabilite prin reglementarile nationale în vigoare.
Art.28. - Toate lucr?rile ocazionate de transportul m?rfurilor agabaritice in interiorul portului danele Administra?iei Zonei Libere, vor fi suportate de proprietarul acestor marfuri.
Art.29. - Transportul agabaritic are prioritate absolut? în raport cu celelalte mijloace de transport aflate în circula?ie sau sta?ionare de-a lungul traseului acestuia. 
Art.30. - In zona de activitate a operatorului portuar dirijarea transportului agabaritic va fi efectuat? de c?tre un reprezentant autorizat al acestuia.


CAPITOLUL IV - Tarifarea prestatiilor portuare la danele Administra?iei Zonei Libere

Sectiunea 1 - Principii generale

Art. 1- (1) Pentru punerea la dispozi?ie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval si pentru prestarea de servicii, Administra?ia Zonei Libere percepe tarife stabilite conform legisla?iei vigoare.
(2) Tarifele pentru presta?iile furnizate navelor aflate în port la danele Administra?iei Zonei Libere se calculeaz? în EURO.
(3) Contravaloarea acestor presta?ii este în sarcina armatorului navei ?i se achita prin agentul navei sau direct de c?tre acesta, în cazul în care nava nu are agent propriu. 
Art. 2. - (1) Plata pentru presta?iile efectuate navelor este obligatorie.
(2) Agentul navei este obligat s? efectueze plata sumelor aferente presta?iilor în conformitate cu clauzele prev?zute în contractele încheiate intre administra?ie ?i agen?ii economici portuari care au furnizat servicii navei.
(3) Neplata sumelor datorate poate determina re?inerea navei sau a altor nave ale aceluias armator sau operator de nave.

Art.3. - La sumele rezultate din aplicarea tarifelor se adaug? cota de TVA, conform normelor legale în vigoare.
Art. 4. - Unit??ile monetare precum ?i celelalte unita?i de masura se vor rotunji, dup? caz, fa?? de 5 astfel: valorile mai mici sau egale cu 5, diviziunile sau multiplii de 10 ai acestuia se rotunjesc la valoarea precedent?, iar valorile mai mari la valoarea urm?toare.

 

Sectiunea a 2-a -Tarife portuare de baza

Art. 5. - Tarifele portuare de baz? pentru navele maritime comerciale sunt:
a) Tariful de cheiaj :
1. – pentru navele maritime sub operatiuni se aplica la cantitatea de marfa incarcata / descarcata in T.M. la numarul de containere T.E.U. sau la numarul de capete de animale, si la numarul de zile de stationare la cheu, iar pentru cele fara operatiuni se aplica la numarul de zile de stationare la cheu;
2 - pentru navele fluviale sub operatiuni se aplica la cantitatea de marfa incarcata / descarcata in T.M. si la numarul de zile de stationare la cheu,iar pentru cele fara operatiuni se aplica la numarul de zile de stationare la cheu;
Art.6. - (1) Tarifele portuare de baz? se aplic? tuturor navelor, conform tarifelor ?i condi?iilor tarifare de aplicare, stabilite de Administratia Zonei Libere.
(2) Tarifele portuare de baz? se aplic? nediscriminatoriu.

Sectiunea a 3-a -Tarifarea serviciilor aferente activitatilor de transport naval

Art. 7. - (1) Tarifele pentru serviciile de siguran?? care sunt obligatorii ?i condi?iile de aplicare a acestora se stabilesc de c?tre autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale odat? cu aprobarea documenta?iei de concesionare.
(2) In cazul în care asemenea servicii sunt executate de c?tre al?i agen?i economici portuari autoriza?i conform prevederilor legale, tarifele ?i condi?iile de aplicare a acestora se stabilesc de c?tre ace?tia ?i se comunic? administra?iei pentru publicare.
Art. 8. - Tarifele pentru furnizarea unor utilit??i portuare se aplic? astfel:
a) Tariful de furnizare ap? potabila se aplic? la cantitatea totala in m3 ;
c) Tariful pentru colectarea reziduurilor menajere ?i a gunoiului se aplic? de catre C.N.A.P.D.M Galati conform protocolului nr. 2718 din 28.05.2010.
d) Tariful pentru preluarea reziduurilor lichide de la nave se aplic? de catre C.N.A.P.D.M Galati conform protocolului nr. 2718 din 28.05.2010.
e) Tariful pentru folosirea barajului antipoluant în danele petroliere, se aplic? de catre C.N.A.P.D.M Galati conform protocolului nr. 2718 din 28.05.2010.

Sectiunea a 4-a -Tarife speciale (specifice) de activitate in zona libera

Art 9 - alte tarife specifice Administratiei Zonei Libere sunt ;
a) tarifele de acordare a licentelor de desfasurare a activitatii ;
b) tarifele de inchiriere si concesionare ;
c) tarifele pentru eliberarea permiselor de acces ;
d) tarifele pentru prestari servicii .


CAPITOLUL V - Servicii de siguranta prestate in port

Art.1. - (1) In portul Braila sunt stabilite ca servicii de siguranta urmatoarele activitati conexe activit?tilor de transport naval si sunt executate de catre A.F.D.J. GALATI

Sectiunea 1 - Reguli privind semnalizarea

Art.1. - In portul Braila este adoptat Sistemul interna?ional de balizaj pe Dunare si este execuatat de catre A.F.D.J. Galati.

Sectiunea 2 - Pilotajul navelor

Art. 1. - (1) Pilotajul navelor maritime este obligatoriu in acvatoriul portului la intrarea / iesirea in / din port, precum si pentru efectuarea manevrelor intre danele portului sau intre rada si danele sale
Fac excep?ie navele de supraveghere si control, navele tehnice portuare, navele de pescuit navele de agrement, navele apartinând autorit??ilor publice, navele militare românesti ?i ambarcatiunile sportive.
(2) Tragerea pe parâme este considerat? manevr? ?i va fi efectuat? cu pilot la bord, daca distan?a de deplasare este mai mare de jum?tate din lungimea maxim? a navei. R?spunderea asupra unor eventuale daune cauzate infrastructurii ?i suprastructurii portuare sau altor nave ca urmare a folosirii manevrei de tragere pe parâme revine comandantului navei.
(3) Pilotajul se efectueaz? numai de catre se aplic? de catre de catre A.F.D.J. Galati.


CAPITOLUL VI - Alte servicii prestate de catre Administratia Zonei Libere Braila

Sectiunea 1 - Preluarea reziduurilor menajere si a gunoiului

Art.1. - (1) Administra?ia Zonei Libere elaboreaza Planul de Gestionare a deseurilor generate de navele aflate sub operatiuni la danele pe care le are in administrare.
(2) Preluarea reziduurilor menajere ?i a gunoiului de la agen?ii economici portuari se face de c?tre C.N.A.P.D.M Galati conform Conventiei nr. 2718 din 28.05.2010.

Sectiunea a 2 -a - Prevenirea si combaterea poluarii

Art.1. - (1) In port danele Administratiei Zonei Libere, activitatea de prevenire a polu?rii mediului inconjur?tor ?i de depoluare este coordonat? de C?pit?nie ?i de Agen?ia de Protec?ie a Mediului.
Art.2. - Agen?ii economici portuari sunt obliga?i sa respecte normele na?ionale ?i interna?ionale privind protec?ia mediului, aplicabile activit??ii pe care o desfa?oar? în porturi. Acestia vor desemna o persoana, in calitate de reprezentant, in relatia cu autoritatile cu atributii in domeniul protectiei mediului pentru problemele legate de poluarea la danele Zonei Libere.
Art.3. - Contractele încheiate între Administratia Zonei Libere ?i agen?ii economici portuari vor con?ine obliga?iile acestora privind protec?ia mediului stabilite în conformitate cu legisla?ia în vigoare, referitoare la:
a) colectarea, tratarea, depozitarea ?i reciclarea de?eurilor rezultate din activitatea 
proprie;
b) evacuarea apelor menajere uzate in fose septice;
c) salubrizarea spa?iului ?i teritoriului în care î?i desfa?oar? activitatea.
Art.4. - (1) Operatorii portuari care manipuleaz? m?rfuri pulverulente sunt obliga?i s? ia toate m?surile necesare pentru prevenirea r?spândirii pulberilor în aer sau în acvatoriul portului.
(2) Pe timpul efectuarii opera?iunilor de înc?rcare sau desc?rcare ace?ti operatori sunt obliga?i s? foloseasc? mijloace adecvate pentru prevenirea scurgerilor de marfa în acvatoriul portuar.

Ap?rarea împotriva incendiilor

Art. 1. - (1) Interven?ia pentru stingerea incendiilor în port ?i în rada acestora precum ?i la navele aflate în zona portului se asigura de c?tre agentul economic portuar, in zona sa de activitate, dac? acesta are organizat serviciul civil de pompieri.
(2) Agen?ii economici portuari care nu au organizat serviciul propriu civil de pompieri sunt obliga?i s? încheie cu un agent economic specializat un contract pentru asigurarea acestor servicii.
(3) Contractele pentru asigurarea serviciilor de ap?rare împotriva incendiilor vor con?ine r?spunderile ce revin fiec?rei p?r?i privind ap?rarea împotriva incendiilor.
(4) Orice contract de închiriere sau altele asemenea, încheiate între Administratia Zonei Libere ?i agen?ii economici portuari, precum ?i contractele de concesiune pentru terenuri ?i alte infrastructuri portuare trebuie s? con?in? r?spunderile ce revin fiec?rei p?r?i privind ap?rarea impotriva incendiilor.
(5) Actiunile de colaborare si interventie, precum si procedurile necesare realizarii acestora, se stabilesc prin contractul de ap?rare împotriva incendiilor, se prev?d în planurile de interven?ie ale ambelor p?r?i ?i se comunic? Administratiei Zonei Libere ?i unit??ii teritoriale de pompieri militari.
Art. 2. - Persoanele fizice ?i juridice care desfa?oar? activit??i în port sau care utilizeaz? serviciile acestuia, precum ?i navele sunt obligate s? respecte îi orice împrejurare normele de prevenire ?i de stingere a incendiilor ?i s? nu primejduiasc? prin deciziile ?i faptele lor via?a, bunurile ?i mediul.
Art. 3. - Persoanele juridice, fizice ?i navele r?spund potrivit legii de toate efectele nocive ale incendiilor care decurg din:
a) existen?a sau utilizarea construc?iilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor ?i instala?iilor tehnologice pe care le de?in sau le gestioneaz?;
b) activitatea desfasurata sau în leg?tur? cu acestea;
c) produsele pe care le folosesc, le manipuleaz?, le depoziteaz? sau pe care e comercializeazâ.
Art. 4. - Orice persoan? care observ? un incendiu este obligat? s? anun?e în cel mai scurt timp, prin orice mijloace Capitania, pompierii militari, Administratia Zonei Libere ?i s? ia m?surile necesare, conform posibilita?ilor sale, pentru limitarea ?i stingerea incendiului.
Art. 5. - Situa?ia de pericol existent?, din momentul observ?rii, semnaliz?rii sau anun?arii unui incendiu pân? la terminarea tuturor opera?iunilor de interven?ie constituie urgent? de incendiu în portul respectiv.
Art.6. - Conducerea opera?iunilor de stins incendiu la nave sau pe ap? se exercit? de c?tre C?pit?nie .
Art.7. - Conducerea opera?iunilor de stins incendiu la obiectivele terestre se exercit? de c?tre comandamentul de ap?rare împotriva incendiului cu asisten?a pompierilor militari.
Art.8. - (1) în caz de incendiu, comandamentul de ap?rare împotriva incendiului împreun? cu C?pitania sau pompierii militari pot decide evacuarea navelor ?i personalului din zon? ?i închiderea oric?rui sector sau a portului în întregime. 
(2) Orice persoan? aflat? într-o zon? de interdic?ie a portului instituit? ca urmare a apari?ie unui incendiu, este obligat? s? respecte dispozi?iile conduc?torilor opera?iunii sau a altor persoane autorizate ?i s? participe, dup? posibilit??ile sale ?i conform dispozi?iilor primite, la stingerea incendiului, limitarea efectelor acestuia sau la ajutorarea persoanelor aflate în pericol
Art.9. - (1) Agen?ii economici portuari sunt obliga?i s? permit? accesul pompierilor si persoanelor care acord? ajutor în zona afectat? ?i la sursele de ap? ?i s? pun? la dispozi?ie mijloacele materiale proprii pentru salvare, stingere ?i limitare a efectelor incendiului.
(2) Agen?ii economici portuari ?i navele sunt obliga?i s? ia m?surile necesare pentru ca hidran?ii ?i tubulatura de stingere a incendiilor s? fie libere ?i u?or accesibile.
Art.10. - (1) Orice început de incendiu la bordul unei nave sau în apropierea acestei trebuie anun?at imediat la Port Control.
(2) Alarma se va da prin mai mult de 5 sunete lungi de siren?, alarma de incendiu ?i prin voce în clar prin canalul 16 ?i 68 - 69 VHF.
(3) Comandantul navei este obligat s? ia toate m?surile necesare pentru stingerea incendiului, îndep?rtarea de dan? ?i sa se conformeze ordinelor ?i dispozi?iilor primite de la C?pit?nie sau de la comandamentul de aparare împotriva incendiului.
(4) Orice nav? acostata lânga o nav? la care a izbucnit un incendiu trebuie s? ia m?suri imediate pentru plecarea de lâng? aceasta ?i s? se conformeze ordinelor ?i dispozi?iilor primite de la C?pitanie .

CAPITOLUL VII – Accesul si circulatia pe teritoriul perimetrelor Administratie Zonei Libere

Sectiunea 1 . DISPOZITII GENERALE. DOMENIUL DE APLICARE

Art. 1. Având în vedere 
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului României nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobata prin Legea nr. 243/2002, 
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului României nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea politiei de Frontiera, aprobata prin Legea nr. 81/2002;
- prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, 
- prevederile Ordonantei Guvernului României nr. 80/2003 pentru acceptarea de catre România a amendamentelor la anexa Conventiei Internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, amendata, si a Codului international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare, adoptate la Conferinta Organizatiei Maritime Internationale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002, aprobata prin Legea nr. 484/2003 si prevederile art. 6 – Obiectul de activitate, alin (3) pct. 27 din statului companiei, 
In vederea reglementarii accesului si controlului persoanelor, vehiculelor si marfurilor în portul Braila - danele apartinand administratiei, începând cu data aprobarii de catre Consiliul de Administratie al R.A. Administratia Zonei Libere Braila se aplica prezentul Regulament care precizeaza conditiile în care se face accesul si controlul persoanelor, vehiculelor si marfurilor ;
Art. 2. Prezentul regulament este regulament specific, elaborat în conformitate cu prevederile actelor normative internationale si interne în vigoare privind siguranta si securitatea portuara.

Sectiunea 2 - Reguli generale

DEFINITII

Art.1 În completarea definitiilor prevazute în Sectiunea I, cap. II – Definitii al Regulamentului de exploatare portuara a portului Braila danele Administratiei Zonei Libere urmatorii termeni vor fi întelesi astfel:

autoritati publice - institutiile publice care desfasoara activitatile de verificare si control la sosirea, pe timpul stationarii si la plecarea navelor precum si agentii economici care asigura functionalitatea porturilor maritime românesti si serviciile publice portuare. 
Institutiile publice si agentii economici care functioneaza în subordinea si, respectiv, sub autoritatea organelor administratiei publice centrale de specialitate interesate sunt: 
• Biroul Vamal din portul Braila; 
• Inspectoratul General al Politiei de Frontiera prin Sectorul Politie de frontier Braila; 
• Serviciul Politiei Transporturi Maritime din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Braila; 
• Directiile de sanatate publica judetene din subordinea Ministerului Sanatatii; 
• Inspectoratele de politie sanitara veterinara de frontiera si Inspectoratele fitosanitare de frontiera; 
• Agentiile de protectie a mediului judetene; 
2. autoritati si organisme guvernamentale – autoritatile publice mentionate anterior, alte autoritati publice locale sau centrale, organisme si reprezentanti ai guvernului; 
3. bagaje însotitoare ale pasagerilor - bunurile aflate în proprietatea pasagerului, transportate pe aceiasi nava cu pasagerul, care pot fi sau nu în posesia lui, cu conditia ca acestea sa nu fie transportate pe baza unui contract de transport sau a unui alt acord similar; 
4. grad de securitate 1 - gradul pentru care trebuie mentinute tot timpul masuri de securitate minime de protectie corespunzatoare; 
5. grad de securitate 2 - gradul pentru care trebuie mentinute pe o perioada de timp masuri de securitate suplimentare de protectie corespunzatoare ca rezultat al riscului ridicat al unui incident de securitate; 
6. grad de securitate 3 - gradul pentru care trebuie mentinute masuri de securitate suplimentare specifice de aparare pe o perioada scurta de timp când un incident de securitate este probabil sau iminent, desi poate nu este posibil de identificat tinta specifica; 
7. însotitorii marfurilor – reprezentanti ai transportatorilor, furnizorilor sau beneficiarilor marfurilor care însotesc transportul acestora prin port si care poseda un document care le atesta aceasta calitate; 
8. organe cu atributiuni de control în port – reprezentanti ai autoritatilor publice care au conferite prin lege atributiuni de control al persoanelor, vehiculelor si marfurilor în interiorul portului danele Administratiei Zonei Libere. 
9. pasagerii vehicului – orice persoana, în afara soferului sau însotitorilor marfii aflata în vehicul la intrarea, iesirea sau pe timpul prezentei vehiculului în porti; 
10. salariati – persoane fizice angajati, conform legislatiei în vigoare, la societatile comerciale cu activitate permanenta în port; 
11. societati comerciale cu activitate permanenta la danele Administratiei Zonei Libere 
– societati comerciale,alte persoane juridice sau fizice care desfasoara activitati în port care poseda o autorizatie emisa de ANR sau un permis de lucru în port eliberat de Administratia Zonei Libere si care au avizul Politiei de Frontiera pentru desfasurarea acestor activitati în port; 
12. societati comerciale care au interese comerciale la danele Administratiei Zonei Libere 
– societati comerciale, alte persoane juridice sau fizice parteneri ai societatilor comerciale cu activitate permanenta în port care executa pe baza de contract, comanda sau la cererea acestora activitati în interiorul portului; 
13. sofer – persoana detinând un carnet de conducere corespunzator categoriei vehicului condus si un document care atesta ca executa transportul marfii si conducerea vehicului; 
14. vizitator – persoana angajata sau reprezentând o societate comerciala care are interese comerciale în port - danele Administratiei Zonei Libere. 
15. vizitator ocazional –orice persoana neinclusa în categoriile distincte prevazute în regulament si care au interese ocazionale si / sau temporare la danele Administratiei Zonei Libere.

Sectiunea 3 IDENTIFICAREA, ACCESUL SI CONTROLUL PERSOANELOR ÎN PORT DANELE APARTINAND ADMINISTRATIEI ZONEI LIBERE 

Art. 1
. Toate persoanele care intra la danele Administratiei Zonei Libere, trebuie sa detina si sa prezinte personalului cu atributiuni de control de la portile de acces, înainte de intrarea în port, un document acceptat de identificare cu fotografie, valabil. 
Art. 2. (1) Permisele de acces pentru salariatii societatilor comerciale care au activitate permanenta în port sunt eliberate de catre Administratia Zonei Libere si vor fi ridicate, pe baza de comanda, de catre delegatii autorizati ai societatilor comerciale.
(2) Societatile comerciale vor prezenta de lânga solicitarea de eliberare a permiselor de acces si o lista a personalului caruia urmeaza sa li se distribuie permisele solicitate, cuprinzând numele, prenumele, functia/meseria, codul numeric personal, tipul, numarul si seria buletinului/cartii de identitate sau a altui document de identificare. 
Art. 3. Persoanelor care intra temporar la danele Administratiei Zonei Libere, li se vor distribui la portile de intrare în port permise de acces temporar tip “vizitator” pe care acestea sunt obligate sa le prezinte la solicitarea organelor cu atributiuni de control în port si sa le predea la iesirea din port. 
Art. 4. (1) La gradul 1 de securitate controlul accesului în port danele Administratiei Zonei Libere se va face prin sondaj, asupra a cel putin 5 % din persoanele si vehiculele care intra în port. 
(2) Pentru celelalte grade de securitate stabilite pentru porturile maritime conform codului ISPS sau dispozitiilor date de conducerea Administratiei Zonei Libere, controlul accesului poate fi extins pâna la controlul tuturor persoanelor, pachetelor, bagajelor însotitoare ale pasagerilor, vehiculelor si marfurilor care intra în port. 
(3) Personalul cu atributiuni de control de la poarta de acces va verifica documentul de identificare prezentat, si va compara persoana cu fotografia din document pentru identificare. 
Art. 5. (1) Personalul cu atributiuni de control de la portile de acces, sau împuternicitii Administratiei Zonei Libere, au dreptul sa legitimeze orice persoana în scopul de a identifica în mod cert persoana respectiva cu fotografia si datele de pe documentul de identificare. 
(2) Persoanele care nu pot fi identificate pe baza unui document acceptat si valabil nu li se va permite accesul la danele Administratiei Zonei Libere, iar cele care vor fi gasite în interiorul portului, fara permis de acces temporar, neînscrise în documentul de plata al accesului autovehicului în port sau fara foaie de parcurs vor fi chestionate în vederea stabilirii motivelor prezentei lor în port si vor fi predate organelor în drept în vederea luarii masurilor care se impun. 
Art. 6. Pentru accesul la danele Administratiei Zonei Libere sunt aplicabile urmatoarele specificatii: 
A. Salariatii societatilor comerciale cu activitate permanenta în port danele Administratiei Zonei Libere: 
(1) Toti salariatii societatilor comerciale cu activitate permanenta în port trebuie sa prezinte un permis de acces eliberat de Administratia Zonei Libere valabila la data accesului. 
(2) Identificarea salariatilor acestor societati carora nu li s-au eliberat înca legitimatii de serviciu se va face pe baza buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului si a unei liste de acces actualizata ori de câte ori este cazul si distribuita la portile de acces în port de catre societatile comerciale interesate. Acestor persoane li se va elibera un permis de acces temporar în port tip “vizitator” pe care o vor preda la iesirea din port. 
(3) Societatile comerciale au obligatia de a recupera permisele persoanelor care si -au încetat activitatea în cadrul lor si de a le preda Administratiei Zonei Libere. 
(4) În cazurile exceptionale în care societatile comerciale nu au putut recupera permisele de acces în port vor comunica imediat acest lucru Administratiei Zonei Libere care va transmite încetarea valabilitatii permisului si datele de identificare ale persoanei respective Politiei de Frontiera 
(5) Pe toata perioada cât se afla în port danele Administratiei Zonei Libere salariatii societatilor comerciale cu activitate permanenta în port trebuie sa detina asupra lor permisul de acces. 
(6) Toate persoanele din aceasta categorie aflate în port danele Administratiei Zonei Libere, trebuie sa prezinte permisul de acces ori de câte ori aceasta le va fi cerut de catre personalul cu atributiuni de control sau de împuternicitii Administratiei Zonei Libere.

B. Vizitatorii (personalul societatilor care au interese comerciale în port danele Administratiei Zonei Libere):
(1) La intrarea în port vizitatorii trebuie sa prezinte un document de identificare valabil, cu fotografie, precum si un document care sa dovedeasca necesitatea accesului în port. Acest document poate fi o delegatie, un ordin de serviciu, un document de transport, o comanda a unei societati comerciale cu activitate permanenta în port sau a agentului unei nave acostate în port etc. 
(2) Vizitatorilor români li se va elibera de catre personalul Administratiei Zonei Libere dupa identificare, un permis de acces temporar tip „vizitator” pe care vizitatorii o vor returna la aceiasi poarta, la iesirea din port.
(3) Seria si numarul permisului de acces temporar, numele vizitatorului, seria si numarul documentului de identificare, societatea de care apartine, societatea la care se deplaseaza, ora intrarii în port si durata estimata a prezentei vizitatorului în port vor fi înregistrate la intrarea vizitatorului în port în „Registrul de evidenta a vizitatorilor” ce va fi tinut la fiecare poarta de acces a persoanelor în port. La returnarea permisului de acces temporar, în registrul de evidenta a vizitatorilor va fi înscrisa si ora iesirii din port. 
(4) Vizitatorii straini vor fi luati în evidenta de personalul Politiei de Frontiera de la poarta prin care se face accesul care le va elibera permisul de acces temporar tip „vizitator”. 
(5) Pe toata perioada cât se afla în port vizitatorii, trebuie sa posede legitimatia de acces temporar si un document de identificare valabil pe care sa-l prezinte ori de câte ori le va fi cerut de personalul cu atributiuni de control sau de împuternicitii administratiei zonei libere. 
(6) La gradele 2 si 3 de securitate vizitele tuturor persoanelor care au activitate în port trebuie sa fie planificate si anuntate în avans la poarta de acces în port pe unde se va face intrarea în port.
(7) Daca sosirea persoanelor ce au activitate în port Administratiei Zonei Libere nu a fost anuntata în avans, accesul le va fi interzis pâna când necesitatea de a intra în port este verificata de personalul cu atributiuni de control de la poarta de acces. Verificarea va consta fie din verificarea documentelor pe care vizitatorul le poseda si prin care acesta poate dovedi necesitatea prezentei sale în port, fie, daca acesta nu poseda un asemenea document, prin contactarea persoanelor cu care vizitatorul declara ca are legatura pe perioada activitatii sale în port si confirmarea de catre acestea a necesitatii prezentei vizitatorului în port. 
(8) În locul anuntului zilnic prealabil a accesului pot fi utilizate liste care autorizeaza prezenta personalului societatilor care au acces regulat în port. Listele vor fi emise de societatea respectiva si vor fi avizate de Politia de frontiera si aprobate de Administratia Zonei Libere care la va transmite în copie la portile prin care se declara ca se face accesul în port, dupa efectuarea platii acestora.

C. Soferii vehiculelor si însotitorii marfurilor si pasagerii vehiculelor 
(1) La intrarea în port toti soferii autovehiculelor de marfa sau transport persoane, însotitorii marfurilor si pasagerii trebuie sa posede un document de identificare, valabil, cu fotografie. 
(2) Pasagerii vehiculelor vor fi tratati ca vizitatori, sau ca vizitatori ocazionali ;
(3) Pe perioada cât se afla în port toti soferii si însotitorii marfurilor trebuie sa posede un document de identificare, valabil, cu fotografie pe care sa îl prezinte, daca acesta le va fi cerut, personalului cu atributiuni de control sau împuternicitilor administratiei zonei libere. 
(5) La gradele 2 si 3 de securitate soferii vehiculelor care transporta marfa trebuie sa -si planifice si sa anunte sosirea în port, în avans. Daca sosirea autovehicului nu a fost anuntata în avans, accesul va fi interzis pâna când necesitatea de a intra în port va fi verificata de personalul cu atributiuni de control de la poarta de acces. Verificarea va consta din verificarea documentelor de transport pe care soferii sau însotitorii marfurilor le poseda si prin care acestia pot dovedi necesitatea prezentei în port.
(6) Pasagerii vehiculului, daca nu poseda un document prin care sa se ateste motivele prezentei lor în port, nu li se va permite accesul în port fara o confirmare prealabila a institutiei, societatii comerciale sau persoanei cu care acestia declara ca au legatura în port. 
D. Vizitatorii ocazionali (toate persoanele neincluse în alte categorii) 
(1) Înainte de intrarea în port Administratiei Zonei Libere toti vizitatorii ocazionali trebuie sa prezinte un document de identificare valabil, cu fotografie. Dupa identificare si stabilirea legitimitatii prezentei lor în port vizitatorii ocazionali vor primi un permis de acces temporar tip „vizitator” pe care o vor preda la iesirea din port. 
(2) Accesul vizitatorilor ocazionali în port este permis numai dupa ora 830.
(3) Vizitatorii ocazionali vor fi înscrisi în Registrul de evidenta a vizitatorilor 
(4) Pe perioada cât se afla în port toti vizitatorii ocazionali trebuie sa posede permisul de acces temporar si un document de identificare valabil, cu fotografie, pe care sa le poata prezenta, daca acestea le vor fi cerute, personalului cu atributiuni de control sau împuternicitilor administratiei zonei libere.
(5) La gradele de securitate 2 si 3 vizitatorii ocazionali trebuie sa-si planifice si sa-si anunte vizita în avans. Daca sosirea vizitatorilor ocazionali nu a fost anuntata în avans, accesul le va fi interzis pâna când necesitatea lor de a intra în port sau scopul vizitei sunt verificate de personalul de securitate de la poarta de acces. Verificarea va consta fie din verificarea documentelor pe care vizitatorul ocazional le poseda si prin care acesta poate dovedi motivul prezentei sale în port fie, daca vizitatorul ocazional nu poseda un asemenea document, prin contactarea persoanelor cu care vizitatorul ocazional declara ca are legatura pe perioada activitatii sale în port si confirmarea de catre acestea a necesitatii prezentei vizitatorului ocazional în port. 
(6) Toate grupurile de vizitatori ocazionali, indiferent daca au sau nu documente de identificare (cum ar fi copii, elevii sub 14 ani etc.) vor fi însotite în mod obligatoriu de un reprezentant al personalului cu atributiuni de control pe tot parcursul vizitei în port.

E. Reprezentantii autoritatilor si organismelor guvernamentale, ziaristii acreditati
(1) Reprezentantilor autoritatilor si organismelor guvernamentale, ai altor autoritati publice locale sau centrale sau ai guvernului si ziaristilor acreditati li se permite accesul neconditionat în port în timpul vizitelor oficiale, fara o verificare si un control prealabil.
(2) Reprezentantii autoritatilor si organismelor guvernamentale, ai altor autoritati publice locale sau centrale sau ai guvernului precum si ziaristii acreditati care intra în port în afara vizitelor oficiale trebuie sa prezinte personalului de securitate de la portile de acces în port o legitimatie cu fotografie, emisa de autoritatea sau de ziarul pe care le reprezinta. Aceesul acestora va fi permis numai cu acordul conducerii regiei.


F. Membrii echipajelor si pasagerii navelor acostate în port 
(1) Membrii echipajelor navelor acostate în port danele Administratiei Zonei Libere si pasagerii navelor vor putea intra sau iesi din port numai dupa o identificare prealabila efectuata de Politia de Frontiera. 
(2) Agentii navelor vor furniza Administratiei Zonei Libere copii dupa listele echipajelor si ale pasagerilor navelor acostate în port, imediat dupa primirea acestora de la nave si le vor retrage de la porti dupa plecarea acestora; agentii maritimi vor transmite de asemenea si notificarile necesare privind orice schimbare în echipajele navelor sau a pasagerilor pe perioada stationarii navelor respective în porturile maritime românesti. 
(3) Personalul cu atributiuni de control va identifica membrii echipajului pe baza copiei listei existente a membrilor echipajului si a carnetului de marinar sau a pasaportului si pe baza listei pasagerilor si a documentului de identitate sau pasaportului pentru pasagerii navelor aflate în port danele Administratiei Zonei Libere.
Art. 7. Persoanele pentru care exista premizele ca ascund arme, substante sau dispozitive periculoase vor fi verificate cu atentie si anuntate organelor în drept în vederea luarii masurilor care se impun. 
Art. 8. Toate persoanele, pachetele, marfurile si bagajele însotitoare ale pasagerilor care prezinta suspiciuni vor fi verificate de personalul cu atributiuni de control de la portile de acces pentru a elimina posibilitatea introducerii în port sau scoterii din port de arme, substante si dispozitive periculoase.
Art. 9. La portile de acces în port danele Administratiei Zonei Libere sunt montate afise avertizoare privind modul de identificare si control a persoanelor astfel încât toate persoanele care intra sau ies din port sa fie prevenite asupra procedurii de identificare si de control al accesului în porturile maritime românesti. 
Art. 10. Documentele de identificare acceptate pentru intrarea, iesirea si prezenta în port danele Administratiei Zonei Libere sunt urmatoarele: 
- buletinul sau cartea/cardul de identitate; 
- carnetul de conducere; 
- carnetul de marinar; 
- pasaportul; 
- legitimatiile de sedere temporara în România, pentru straini; 
- legitimatiile de serviciu emise de Administratia portruara; 
- legitimatiile emise de autoritati publice sau de organisme guvernamentale; 
- legitimatia de ziarist acreditat. 
Art. 11. Documentele de identificare trebuie sa fie valabile (sa nu fie expirate sau sa aiba înscrisuri sterse, neconforme, sa prezinte uzura accentuata sau falsuri) si sa aiba o fotografie a persoanei respective. 
Documentul de identificare trebuie sa mentioneze elementele relevante ale persoanei respective dar cel putin numele si prenumele, data nasterii, autoritatea emitenta a documentului respectiv, data emiterii si data expirarii valabilitatii. 
Art. 12. Agentii economici portuari au obligatia de a anunta toate societatile comerciale sau persoanele fizice cu care au relatii asupra schimbarii gradului de securitate imediat ce acest fapt le-a fost comunicat de catre Administratia Zonei Libere.

Sectiunea 4 IDENTIFICAREA ACCESUL SI CONTROLUL VEHICULELOR SI MARFURILOR ÎN PORT DANELE APARTINAND ADMINISTRATIEI ZONEI LIBERE

Art. 1. Intrarea sau iesirea vehiculelor din port se va face numai pe la punctele de acces destinate special acestui scop. 
Art. 2. Orice vehicul care intra în port si care nu poseda un permis permanent de acces în port, cu exceptia vehiculelor oficiale, va fi înregistrat la poarta de acces în port pe documentele de plata a accesului mentionând locul de destinatie în port, numele proprietarului autovehicului, numele soferului si al însotitorilor marfii, tipul autovehiculului si numarul de circulatie conform certificatului de înmatriculare, permisului de conducere al soferului si documentelor de identificare ale însotitorilor marfurilor. 
Art. 3. Toate vehiculele care intra sau parasesc portul trebuie sa aiba documentele corespunzatoare de transport ale marfii din vehicul care vor fi verificate de personalul cu atributii de control de la portile de acces în port. Acestia vor verifica conform procedurilor specifice si marfa pentru a se convinge ca aceasta este cea înscrisa în documentele respective. Documentele de transport si marfurile transportate trebuie prezentate si personalului cu atribuitii de control, patrulelor mobile sau imputernicitilor administratiei portuare care fac controlul în interiorul portului. 
Art. 4. La intrarea în port sunt afisate indicatii care trebuie respectate de soferii si însotitorii marfurilor, privind modul în care se face accesul în port a vehiculelor. 
Art. 5. Dupa identificarea soferului si a însotitorilor marfii, controlul documentelor de transport, identificarea vehiculului, a marfurilor transportate, personalul cu atributii de control de la poarta de acces va îndruma soferul vehicului spre locul de destinatie. 
Art. 6. Autovehiculele care au documente de transport incorecte sau incomplete precum si cele la care marfa prevazuta în documente nu poate fi identificata în autovehicul sau difera de cea existenta în acesta vor fi îndrumate si însotite de împuternicitii autoritatilor publice competente în zona restrictionata rezervata special pentru controlul marfurilor unde va fi efectuat controlul amanuntit al vehiculului si a marfurilor din acesta. 
Art. 7. Imputernicitii Administratiei Zonei Libere sau personalul cu atributii de control pot sa opreasca în vederea controlului orice vehicul aflat în interiorul portului. 
Art. 8. (1) Parcarea autovehiculelor în port este permisa numai în locurile de parcare special destinate acestui scop pentru categoria respectiva de vehicule. 
(2) Este strict interzisa stationarea vehiculelor pe platformele de depozitare sau tehnologice (cu exceptia perioadelor de încarcare/descarcare), pe drumurile interioare ale portului, pe spatiile verzi, pe diguri sau pe în alte zone ale portului. 
(3) Personalul cu atributii de control poate sa examineze orice vehicul care se afla în port în afara locurilor de parcare destinate categoriei vehiculului repectiv sau sub operatiuni de încarcare/descarcare si pot sa dispuna evacuarea acestuia din port. 
(4) Autovehiculele autoritatilor publice, cele ale organismelor guvernamentale care poarta însemnele acestora si cele ale delegatiilor oficiale au acces liber în port fara o identificare prealabila. 
Art. 9. Portile de intrare în port a vagoanelor si locomotivelor vor fi permanent închise si asigurate cu exceptia perioadei necesare pentru intrarea si iesirea trenurilor sau locomotivelor din port. Sosirea trenurilor sau a locomotivelor în port va fi anuntata în prealabil de catre reprezentantii societatii care opereaza vehiculele CF. Anuntul trebuie sa cuprinda elementele de identificare ale locomotivei (tip, serie, numar) si ale vagoanelor (numarul vagonului) precum si marfa transportata (tip, cantitate) si originea/destinatia acesteia (nava, loc de depozitare). 
Art. 10. (1) La gradele de securitate 2 si 3 sosirile vehiculelor de transport marfa trebuie sa fie planificate si anuntate în prealabil. Anuntul poate fi facut si în momentul intrarii în port a vehiculului sau trenului de catre sofer, însotitorii marfurilor sau reprezentantii transportatorului CF.
(2) Daca sosirea vehiculelor nu a fost anuntata în prealabil accesul le va fi interzis pâna când necesitatea lor de a intra în port este verificata de personalul cu atributii de control de la poarta de acces. Verificarea va consta din analiza documentelor de transport care trebuie sa ateste ca vehiculele si marfurile respective sunt destinate a fi operate în port sau daca acest lucru nu este specificat în documentele de transport prin contactarea persoanelor cu care soferul, mecanicul de locomotiva sau însotitorii marfurilor declara ca are legatura marfa transportata si confirmarea de catre acestea a necesitatii intrarii vehiculului si marfurilor în port. 
Art. 11. (1) În cazul când vehiculul transporta marfuri periculoase personalul cu atributii de control de la poarta de acces va verifica si existenta acceptului de intrare a marfurilor în port eliberat de Administratia Zonei Libere si va contacta destinatarul marfurilor pentru a trimite un reprezentant care va asigura si va raspunde de supravegherea marfurilor periculoase pe timpul transportului acestora prin port. 
(2) Reprezentantul destinatarului va face, înainte de intrarea în port a vehiculului, un control al acestor marfuri din punct de vedere al sigurantei lor si securitatii transportului si va însoti transportul pâna la locul de destinatie a acestuia. 
(3) La destinatie reprezentantul destinatarului va stabili împreuna cu personalul care va asigura operarea vehiculului modul în care aceste marfuri vor fi descarcate, depozitate sau încarcate pe nava cu respectarea regulilor prevazute pentru categoria de marfuri periculoase din care face parte marfa respectiva

Sectiunea 5 Constructia, intretinerea si repararea infrastructurii si suprastructurii portuare danele apartinand Administratiei Zonei Libere

Art.1. - (1) Orice modificare adus? infrastructurii portuare, suprastructurii sau capacit??ilor portuare existente ?i destina?iei acestora ca urmare a realiz?rii de construc?ii noi, extinderi, moderniz?ri sau prin lucr?ri de între?inere ?i repara?ii, indiferent de proprietar, se va face numai cu avizul Administra?iei Zonei Libere care va solicita, dup? caz, aprobarea autorit??ii de stat în domeniul transporturilor navale.
(2) In cazul în care proprietarul bunurilor renun?? sau pierde, în condi?iile legii, dreptul de folosint? asupra infrastructurii pe care se afl? acestea, el este obligat s? elibereze infrastructura ?i s? o aduc? la starea ini?ial? în care a preluat-o sau s? cedeze bunurile sau dreptul de folosin?a asupra acestora prin formele prev?zute de lege celui care va prelua dreptul de folosin?? a infrastructurii portuare.
Art.2. - (1) Administra?ia Zonei Libere organizeaz? ?i efectueaz? prin agen?i economici specializa?i activit??ile de construc?ie, între?inere ?i reparare a infrastructurii portuare ?i suprastructurii portuare aflate în administrarea sau în proprietatea sa în conformitate cu planurile de dezvoltare ?i între?inere a portului în vederea asigur?rii condi?iilor necesare pentru desfa?urarea normala a activit??ilor portuare, în condi?iile legii.
(2) Inainte de începerea lucr?rilor, executantul este obligat s? ob?in? toate avizele necesare conform legii.
(3) Agen?ii economici portuari care au ob?inut dreptul de a executa asemenea lucr?ri sunt obligati s? respecte conditiile din avizul Administratiei Zonei Libere.
Art.3 - Agen?ii economici portuari sunt obliga?i ca pe toata perioada folosirii infrastructurii ?i suprastructurii portuare sa respecte condi?iile tehnice de exploatare a acestora, sarciniile maxime admisibile stabilite pentru elementele de construc?ie ?i s? p?streze în buna stare bunurile încredintate.
Art.4 - Administra?ia Zonei Libere poate impune agen?ilor economici portuari care au patrimoniu propriu în interiorul portului s? execute lucrarile de între?inere sau reparare a acestora daca constata ca, prin neexecutarea lor, s-ar putea pune in pericol activitatea in port, infrastructura portuara sau mediul inconjurator.

CAPITOLUL VIII - Dispozitii finale

Art.1. - (1) Regulamentul de exploatare a portului Braila danele apartinand Regiei Autonome Admnistratia Zonei Libere Braila, intr? în vigoare dup? aprobarea Consiliului de Administratie.
(2) Ca urmare a ader?rii României la conven?ii interna?ionale care influen?eaz? prevederile regulamentului sau a situa?iilor care impun modificarea ?i completarea acestuia, Administra?ia Zonei Libere elaboreaza complet?rile ?i modific?rile corespunz?toare, le supune aprobarii Consiliului de Administra?ie al regiei.
Art.2. - Nerespectarea prevederilor Regulamentului de exploatare a portului danele apartinand Regiei Autonome Admnistratia Zonei Libere Braila, atrage dup? sine aplicarea de c?tre autorit??ile publice competente a sanc?iunilor specifice prevazute in actele normative in vigoare.


Anexa nr.1 privind ordinea de acostare a navelor maritime si de cai navigabile interioare la danele Zonei Libere Braila

Ordinea de acostare a navelor la danele Zonei Libere Braila se stabileste de catre o Comisie formata din:
- Reprezentant al R.A. Administratia Zonei Libere Braila – presedinte .
- Reprezentantii operatorilor economici care asigura incarcarea, descarcarea sau transbordarea marfurilor la danele R.A. Administratia Zonei Libere Braila.
- Reprezentantii agentiilor de nave care vor opera la danele R.A. Administratia Zonei Libere Braila
- Reprezentantii agentilor economici care au manifestat intentia de a aduce nave la danele administratiei ;

- Salariat din cadrul R.A. Administratia Zonei Libere Braila - secretar Programul de acostare a navelor la danele R.A.Z.L. Braila se va stabili in functie de:

-prevederile Ordinului MTI nr. 251 / 2011 privind infiintarea comisiilor de coordonare a miscarii navelor maritime si de cai navigabile interioare in porturile Galati, Braila si Tulcea respectiv :
- operatorii economici vor inainta R.A.Z.L. Braila cu cel putin 48 de ore inainte de sosirea navelor la danele administratiei in zilele de luni pana vineri intre orele 0800 – 1600 , documentele de avizare de sosire a navelor , intocmite in conformitate cu modelul din Ordinului MTI nr. 251 / 2011 anexa nr.2 pentru nave maritime si cu modelul din anexa la propunere pentru nave fluviale;
- pentru navele la care durata voiajului este mai mica de 24 de ore, operatorii economici au obligatia sa inainteze documentele de avizare cel mai tarziu la momentul cand nava paraseste portul anterior .
- pentru navele care urmeaza sa soseasca in zilele de sambata, duminica sau sarbatori legale comisia se va intruni in ultima zi lucratoare dinaintea zilelor libere.

Cu 24 de ore inainte de sosirea navelor, comisia se va intruni pentru a stabili programul de acostare la dane in functie de :

a) ordinea de sosire a avizarilor – pe principiul primului sosit;

b) ordinea de sosire a navelor – pe principiul primului sosit in cazul in care termenul real al sosirii navei avizate prima este mai mare de 24 de ore. Acest termen va fi comunicat de agentul sau operatorul navei si va fi consemnat in P.V. al sedintei ;

c ) tipul marfurilor operate ;
- in cazul in care o nava care transporta animale sau marfuri perisabile, are ETA la fel cu o nava care transporta marfuri generale, nava care transporta animale sau marfuri perisabile are prioritate;
- in cazul navelor care transporta marfuri periculoase solicitarea de aprobarea acostarii la dana va transmis? R.A. Administratia Zonei Libere Braila cu cel pu?in 5 zile înainte sosirea in port. Transmiterea acceptului de c?tre administra?ie sau comunicarea interdic?iei accesului navei se va face cu cel pu?in 48 de ore înainte de data prevazut? de sosirea in port. Acostarea navei se va face cu respectare regulilor speciale de operare a acestui tip de marfa privind masurile specifice ce trebuie luate – prezentate in Regulament.

d) durata de operare a navelor ;
Operatorii economici vor comunica R.A. Administratia Zonei Libere Braila durata estimata de operare - cu o marje de eroare de max 12 de ore - a navelor, care va fi mentionata in P.V. al sedintei.
- in cazul in care data de sosire a navelor este aceiasi, prioritate vor avea navele cu durata de operare cea mai mica ;
- daca o nava a carei durata de operare este max 2 zile are ETA la o zi dupa ETA unei nave a carei durata de operare este de min 4 zile, nava cu durata de operare mai mica are prioritate;
- in cazul cand un operator lucreaza si in zilele legale libere, nava operata de acesta va avea prioritate fata de navele la care operatorii nu lucreaza in aceste zile ;
- aceste date vor fi comunicate in sedinta si consemnate in P. V.;
- in cazul in care o nava nu soseste la data mentionata in avizarea de sosire, in dana va acosta nava urmatoare conform avizarii ;

e) existenta documentelor specifice incheiate intre operatorii sau agentii navelor si R.A. Administratia Zonei Libere Braila.

f) modul de respectare de catre nava a regulilor specifice portuare pe durata stationarii la danele R.A. Administratia Zonei Libere Braila.

g) bonitatea financiara a operatorilor economici care asigura incarcarea, descarcarea sau transbordarea marfurilor la danele R.A. Administratia Zonei Libere Braila.

h ) bonitatea financiara a agentilor navelor la care acosteaza la danele R.A. Administratia Zonei Libere Braila.

In cazul in care pe durata stationarii navei la dana aceasta va trebui sa fie aprovizionata cu combustibil atat pe apa cat si pe uscat, se va solicita in prealabil aprobarea R.A. Administratia Zonei Libere Braila si se vor lua toate masurile de securitate specifice;
La terminarea sedintei se va intocmi un Proces Verbal in care se vor mentiona punctele de vedere ale participantilor si decizia comisiei, privind programul de intrare al navelor la danele R.A. Administratia Zonei Libere Braila. 
Ordinea de acostare a navelor la danele R.A. Administratia Zonei Libere Braila stabilita de catre comisie este obligatorie indiferent de natura proprietatii danei. Decizia finala si definitiva este a reprezentantului R.A. Administratia Zonei Libere Braila.
Acest program va fi prezentat de catre reprezentantul R.A.A.Z.L. Braila la sedinta din ziua urmatoare a Comisiei de coordonare a miscarii navelor maritime si de cai navigabile interioare in portul Braila.

 

 

REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE BRAILA

PROCES VERBAL NR._____

Incheiat astazi ___________ la sedinta Comisiei de programare a acostarii

navelor la danele R.A. Administratia Zonei Libere Braila.

Au participat:

R.A.A.Z.L. Braila

Reprezentant ___________________-presedinte

Secretar Comisie ___________________

OPERATORI PORTUARI :

_____________________ ___________________

_____________________ ___________________

_____________________ ___________________

_____________________ ___________________


AGENTI NAVALI

_____________________ ___________________

_____________________ ___________________

_____________________ ___________________

_____________________ ___________________

Adancimi la danele administratiei

Cota de referinta _______ 

Dana nr. 41 la ponton ________

Dana nr.46 la 1 m de mal ________ la 5 m de mal ________
AVIZARI :

 

Nr

Denumire nava

Tip nava

Pavilion

ETA Braila

Agent / Armator

Operator

Tip marfa

Cantitate

(to)

Durata de operare (zile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DE ACOSTARE LA DANA Nr. ___

 

Nr

Denumire nava

Tip nava

Pavilion

AGENT / ARMATOR

OPERATOR

Data

Acostarii

Pozitia la dana

Data plecarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: navele fluviale pot acosta in dana dubla.
OPINIA AGENTILOR / ARMATORILOR si a OPERATORILOR referitoare la programul de acostare al navelor la danele administratiei :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SECRETAR COMISIE -------------------------------


? Sosire ? Plecare
AVIZARE NAVE FLUVIALA 
DATA SI ORA SOSIRII / PLEC?RII ______________


DENUMIRE NAVA :___________ PAVILION NAVA :______________

TIP NAVA : ________________ LUNGIME MAXIM? (m) : ____________ 

L??IME MAXIM?(m):___________ PESCAJ MAXIM (m) : ______________ 

TIP MARFA : ________________ CANTITATE MARFA (to.) : ____________ 

PORT DE PLECARE : _____________ PORT DE DESTINATIE :___________

ARMATOR NAVA: _________________ AGENT NAVA : __________________

OPERATOR MARFA IN PORT _____________

 

ARMATOR / AGENT

 

 

facebook_page_plugin
DMC Firewall is a Joomla Security extension!